Make your own free website on Tripod.com
 


Tunay Na Kaibigan, Walang Iwanan

By Rev. Vic Vergara
E-mail: viverg@yahoo.com

2 Sam. 16: 5-14

"At nang dumating ang hari sa Bahurim, narito, lumalabas na mula roo"y isang lalake sa angkan ng sangbahayan ni Saul, na ang pangala'y Semei, na anak ni Gera: Siya'y lumalabas, at nanunumpa habang siya'y lumalabas. At kanyang hinagis ng mga bato si David, at ang lahat ng lingkod ng haring si David: at ang buong bayan at ang lahat na malalakas na lalake ay nasa kaniyang kanan, at sa kanyang kaliwa. At ganito ang sinasabi ni Semei, nang siya'y nanunumpa, lumayas ka, lumayas ka, ikaw na lalaking mabagsik, at hamak na lalake: ibinalik sa iyo ng Panginoon ang buong dugo ng sambahayan ni Saul na siya mong hinalinhan ng pagkahari; at ibinigay ng Panginoon ang kaharian sa kamay ni Absalom na iyong anak: at narito ikaw nasa iyong sariling kasamaan, sapagkat ikaw ay lalaking mabagsik. Nang magkagayo'y sinabi ni Abisai na anak ni Sarvia sa hari, bakit susumpain nitong asong patay ang aking panginoon na hari? payaunin mo ako, isinasamo ko sa iyo, at pugutin ang kanyang ulo. At sinabi ng hari, anong ipakikialam ko sa inyo, kayong mga anak ni Sarvia? Sapagkat siya'y nanunumpa, at sapagkat sinabi ng Panginoon sa kaniya, sumpain mo si David, sino nga ang magsasabi, bakit ka gumawa ng ganyan? At sinabi ni David kay Abisai, at sa lahat niyang mga lingkod, narito, ang anak ko, na lumalabas sa aking tiyan, siyang humahanap ng aking buhay: gaano pa nga kaya ang gagawin ngayon ng Benjamitang ito? Bayaan ninyo siya at manumpa siya: sapagkat iniuutos ng Panginoon sa kanya. Marahil ay tinitingnan ng panginoon ang kasamaang ginawa sa akin, at gagawan ako ng mabuti ng Panginoon sa sumpa niya sa akin sa araw na ito. Sa gayo'y nagpatuloy ng lakad si David at ang kanyang mga lalake: at si Semei ay yumaon sa tagiliran ng bundok sa tapat niya, at sumusumpa habang siya'y yumayaon, at hinahagis ng bato siya, at nananaboy ng alabok. Ang ang hari at ang buong baya na nasa kaniya ay nagsidating na pagod; at siya'y nagpahinga roon."

Panimula:

Si David at ang kanyang mga tauhan ay lumabas ng Jerusalem upang umiwas kay Absalom na ngayon ay nagsisimulang maghimagsik laban sa kanya. Kinausap niya ang kanyang mga tauhan at sila'y nagmadaling umalis dahil ayaw ni David na dumanak ang dugo. Ang mga tauhan ni David ay handang lumaban ano mang oras ngunit napigil ng hari. Kaya sumunod na lamang sila kay David. Sila ay malapit na sa Bahurim ng biglang lumantad si Shemei ang pamangkin ni Saul, galit na Galit at sinisigawan si David ng masasakit na salita, at habang tinitisod ang malalaking mga bato mababa. (v. 7) Si Abishai gustong daluhungin si Shemei dahil sa panunuya kay David.( v. 9) Pinigil siya ni David ( v. 10-12) habang sila ay lumalakad ang mga tao ni David ay nasa magkabilang panig, Si David ay nasa gitna. Ang mga sundalo sa gawing kanan ang nakararanas ng mga gumugulong na bato na para lamang kay David. (v.13) Ngunit hindi sila natinag hanggan sa magsawa si Shemei ay nakarating sila ng ligtas at saka nagpahinga. ( v. 14) Ano ang problemang kinakaharap ni David? Siya ay tumatakas dahil sa pag-aalsa ni Absalom na ngayon ay unti-unting inaagaw ang kaharian ni David. Ang kanyang anak na si Absalom ay iprinoklamang hari. Ayaw niyang saktan bagkus ipinaubaya na lamang dahil kung ito ang kalooban ng Diyos ay wala siyang magagawa. Bakit siya tumatakas? May tatlong dahilan kung bakit.

1. Ayaw niyang labanan ang sarili niyang anak.
2. Alam niyang ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng nangyayari.
3. Alam niyang Ang Diyos lamang ang nakaaalam ng susunod na hari.

Si David ay nasa edad 70 taon. Ang kanilang nasalubong, Si Shemei ay 80 Taon. Bakit lumantad si Shemei? May hinanakit sa puso. Sa loob ng 40 taon ay itinago ito at ng si David ay punong -punong ng problema saka lumantad para lalong mang-asar. Sinusumpa si David, pinagugulungan ng mga bato, sinasabuyan ng buhangin. Halimbawang ikaw ang nasa kalagayan ni David, o isa sa mga kasama ni David sa grupo, at tinatamaan ka ng bato ni Semei, anong gagawin mo? Ang grupo ni David ay tumatakas sa problema ngunit nasalubong ay problema. Anong uring mga tao mayroon si David? Hind lamang mga tauhan ang nakikita ko dito kundi mga tunay na kaibigan. (v. 6) sa gitna ng pagsubok at mga problema narito hindi nila iniiwanan si David. Ano ang karakter ng isang tunay na kaibigan?

1. Ang tunay na kaibigan ay pinoprotektahan ang kanyang kaibigan. Hindi natutuwa si David sa mga pangyayari. Halos durog na ang puso niya. Nakikita niya kung papaano tamaan ng bato ang kanyang mga tauhan. Kung papaano tamaan ng mga gumugulong na bato na para lamang sa kanya. Marami ang sugatan, Ngunit narito ang kanyang mga tauhan pinoprotektahan siya sa mga gumugulong na bato. Ang mga tauhan niya ang nasasaktan, nasusugatan. Kahit sila ang nasasaktan pilit nilang hinaharangan ang mga batong inihahagis ni Shemei. Ang mga taong ito ay hindi basta-basta, sila'y mga mandirigma. Ngunit hinihintay nila ang utos ni David. Kahit si David lang ang may problema pati sila ay nadamay na rin. Ang mga tunay na magdirigma ng Panginoon ay mahinahon. Kung tayo ang nasa kalagayan ng mga tauhan ni David ano ang ating damdamin sa mga pangyayari. Mahirap tiisin ang masasakit na tama ng bato at nakakapuwing na buhangin na ibinabato ni Shemei. Marahil umalis na tayo sa ating puwesto. Maaaring sabihin natin, "ayaw ko dito sa lugar na ito, palagi na lang sa akin ang tama, palagi na lang ako ang nababato, hindi naman ako ang problema." Ito ba ang ating pinanumpaang pangako sa Panginoon?
Sa Iglesya ng panginoon, hindi natin maiwasan na magkaroon ng problema ang ating pastor. Minsan may mga bumabato ng masasakit na salita sa Pastor. Bagamat hindi nakakarating pero tayo ang tinatamaan. Ano ang ating reaksiyon? Tayo ba ay tunay na kaibigan ng Lingkod ng Diyos o isa tayo sa katauhan ni Shemei. Si Shemei ay may itinatagong hinanakit kay David. Sa loob ng 40 taon ay inilihim niya ito. Lihim siyang tagahanga ni David. Bawat pangyayari sa Buhay ni David ay inaalam niya. Kaya ng magkaroon siya ng pagkakataon, lumalantad kapag may problema ang lider at tumutulong sa pagbato ng masasakit na salita. Bakit? My itinagong lihim na hinanakit.

Nangyayari na ba ito sa atin? Nang may problema ang pastor, ang iyong kapitbahay na miyembro o lider ay nakapagsalita agad, "sinabi ko na nga bang hindi maayos na lingkod ng Diyos ang nasa Iglesyang iyan." Bakit nasasabi niya ito? Dahil minsan nagkaroon ng hinanakit sa pastor.

2. Ang tunay na kaibigan ay tinatanggap ang pambabato ng kaaway na para sa kanyang kaibigan. (v. 13)

"Ako na lang ang pagsabihan mo ng masama, huwag lang siya." Nasabi mo na ba ito sa isang tao dahil sa ang tunay mong kaibigan ay pinupulaan? Parang tulad sa mga nangyayari sa mga tauhan ni David, sila ang tumatanggap ng inihahagis na mga bato, isinasaboy na buhangin. Ngunit matatag silang nakaharang. Bakit nila pinahahalagahan si David? Anong uring tao si David? Si David ay masahol pa sa atin. Ang kanyang kasalanan ay mas malaki kaysa atin. pero bakit sa gitna ng problema ay narito ang mga tauhan ni David? Hindi si David ang ponto kundi ang kanilang pinanumpaang paglilingkod. Ano ba ang pinanumpaan nating paglilingkod? Kanino tayo naglilingkod? Alam nilang si David ay lingkod ng Diyos. Regalo ng Diyos sa kanilang bansa. Kahit ganon si David ay naayos ang kanilang buhay. Ayon sa Efeso 4:11 Ang mga apostol, propeta, ebanghelista, pastor at guro ay regalo ng Diyos sa Iglesya. Tinanggap mo ba ang pastor mo bilang regalo ng Diyos sa iyo o bilang empleyado mo? Gaano kahalaga ang pastor sa Iglesyang ito? Kapag lang ba may mga pagpapalang dumadaloy at kapag sa oras ng problema at mga nararanasan ng Pastor ay umiiwas na lang? Huwag naman sana.

3. Ang tunay na kaibigan ay mahinahon. (v. 10)

May pagpipigil sa sarili. Nagpapasakop sa lider ng Panginoon. Si Abishai ay gustong pugutan ng ulo si Semei ngunit handa siyang papigil kung hindi dapat. Minsan nais na nating saktan ang mga taong nagsasalita laban sa ating kaibigan ngunit dapat nating siyasatin muna kung ano ang sinasabi ng Banal na Espiritu o nang Salita ng Diyos. Anoman ang sinasabi ng Espiritu, nagpapasakop ba tayo? Tayo ba ay nakikinig sa tinig ng Espiritu o sa tinig ng ating damdamin?

4. Ang tunay na kaibigan walang iwanan (v. 14)

Hindi nila iniwanan si David. Habang matiyagang nambabato si Semei at nananaboy ng Buhangin ang mga tauhan ni David ay nagpapatuloy sa paglakad ang pangkat. Mayroon po tayong Goal na dapat abutin. Ang mga ito ay nahahadlangan ng mga pangyayari lalo na kung isa tayo sa katugunan para maabot ang Goal ng Iglesya. Kapag ibinaling natin ang ating paningin sa mga ugali ng tao ay maaapektuhan tayo, ngunit kapag ang ating paningin ay nakatuon sa hinaharap ng ating Iglesya ay magpapatuloy tayo. Tandaan natin, bakit sumusunod si Abraham sa Panginoon, bagamat hindi niya nakita ang mga pangako ng Diyos sa kanyang buhay? Sumusunod si Abraham dahil sa mga henerasyong na darating. Nais niyang kapag dumating ang tamang pangako ng Diyos siya ang naging pundasyon ng pananalig ng kanyang lahi. Ano ang ating pananaw sa ating pagsunod sa Diyos? Ito ba ay para sa ating kapakinabangan o para sa mga bagong mananampalataya? Dahil sa ating pagsunod sa Diyos kapag may mga nakakakilala sa Panginoon sila ang bagong henerasyon ng Iglesya. Kung ikaw ay umalis dahil sa problema ano na lang ang sasabihin ng mga bagong mananampalataya? Ngunit kung ikaw ay nanatili hanggang sa matapos ang problema tiyak na ikaw ang magiging halimbawa ng bagong mananampalataya.

Ang mga tauhan ni David ay nagpapatuloy dahil mayroon silang tinatahak na direksiyon at alam nilang ang problema ay nasa kontrol ng Diyos. Dahil alam nilang magsasawa rin ang kaaway. Kinausap sila ni David na huwag pakialaman dahil medyo "Frustrated" king si Semei. Masama ang loob na hindi naging hari. Minsan ang ugat ng hinanakitan ay position sa loob ng Iglesya. Ingatan nating magdamdam dahil ito ang dahilan ng hindi pagkakaunawaan. Si David ang halimbawa ng hindi tumitingin sa posisyon. Alam ni David na ang Panginoon ang nakaaalam ng lahat. Kahit may problema ay nagpapatuloy pa rin sila dahil sa bandang huli ay may kapahingahan. Kaya nakarating sila sa kanilang pupuntahan at doon sila ay nagpahinga. Lahat ng problema ay may solusyon.

Pangwakas:

Kahit may pagsubok alam nilang ang Diyos ang may kontrol. Alam nilang si David ay lingkod ng Diyos kaya dapat alalayan, tulungan. May determinasyon sila na kapag natapos ang problema ay may pagpapalang tatanggapin ang kanilang samahan. Hanggang sa matapos ang prolema, sila pa rin. O napakagandang tanawin ng mga tao ng Diyos na nagkakaisa. Kahit may prolema ay sama-samang lumulutas nito. Nagtutulungan. Nagproprotektahan. Nagmamalasakitan. Purihin ang Diyos na Buhay!

BACK | HERALDS | NEXT