Make your own free website on Tripod.com
 


Bakit May Mga Pagsubok At Kahirapan?

By Rev. Vic Vergara
E-mail: viverg@yahoo.com

Job 1:1 -21

Panimula:

Maligamgam na Cristiano! Napakarami na sa ngayon. Kapag lahat ay maayos at walang problema, masigla tayong sumasamba sa Diyos. Ngunit kapag may kaunting problemang dumarating, biglaang pagsubok, malaking pangangailangan, tayo ay madaling maigupo at madali nating maibulalas , "bakit pa ako nabuhay? Gusto ko nang mamatay! Nararamdaman mo ba ito?

Huwag nating kalimutang ang Plano ng Diyos sa kaligtasan ng tao ay nailagay sa sakripisyo. Sinabi ni Hesus, "Kung ang sinomang gustong sumunod sa akin, kalimutan niya ang kanyang sarili, pasanin ang Krus araw-araw, at sumunod sa akin." Lukas 9:23

Hindi pinanghahawakan ng Biblia ang madaling buhay dito sa mundong makasalanan. Sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, " sa mundong ito ay may mga pagsubok kayong haharapin." Juan 16:33

Ang katotohanang ito ay dapat nating harapin sa maayos na pag-uugali, na dapat nating maunawaan kung ano ang tunay na kahulugan ng mga pagsubok, mga kahirapan, mga kabagabagan na dumarating sa ating buhay.

Minsan ang problema ay dumarating dahil na rin sa ating kagagawan. Ngunit ang problemang dumarating na hindi naman ginawa ay unawain natin kung ano ang layunin nito at bakit dumarating sa ating buhay. Si apostol Pedro ay sumulat, "Huwag magtaka sa mga mabigat na pagsubok na dumarating sa inyo, ngunit magalak kayo. Magpasalamat kayo sa inyong pagsubok!

Ang karanasan ni Job sa aklat ni Job 1:6 "Isang araw nga nang ang mga anak ng Diyos ay magsisiparoon na magsisiharap sa Panginoon, na si Satanas ay naparoon din naman na kasama nila. At sinabi ng Diyos kay Satanas, Saan ka nanggaling? Nang magkagayo'y sumagot si Satanas, sa Panginoon, at nagsabi, sa pagparoo't parito sa lupa, at sa pagmamanhik manaog doon. At sinabi ng panginoon kay Satanas, iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job? Sapagkat walang gaya niya sa lupa na sakdal at matuwid na lalake na natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. Nang magkagayo'y sumagot si Satanas sa Panginoon, at nagsabi, Natatakot ba nang walang kabuluhan si Job sa Diyos? Hindi mo ba kinulong siya, at ang kanyang sambahayan, at ang lahat niyang tinatangkilik sa bawat dako? Iyong pinagpala ang gawa ng kanyang mga kamay, at ang kanyang pag-aari ay dumami sa lupain. Ngunit pagbuhatan mo siya ng iyong kamay ngayon, at galawin mo ang lahat niyang tinatangkilik, ay itatakwil ka niya ng mukhaan. At sinabi ng panginoon kay Satanas, narito lahat niyang tinatangkilik ay nangasa iyong kapangyarihan; siya lamang ay huwag mong pagbuhatan ng iyong kamay. Sa gayo'y lumabas si Satanas na mula sa harapan ng panginoon." ( Job 1: 6-11)

Unawain natin ang panlalansing ginagawa ng diablo. Gusto niyang papaniwalain na ang mga pagsubok at kabagabagan sa buhay ay galing sa Diyos. Pinahintulutan ng Diyos para sa ating ikabubuti, para subukin tayo, para maipagmalaki tayo, ngunit ang diablo ang nagdala para wasakin tayo. Umalis si satanas sa presensiya ng Diyos na may misyong wasakin si Job. Posibling, tinipon niya ang kanyang mga alipores at sinabi, " gawin mo ito, gawin mo iyan, kaya ang resulta. Job. 1:13 - 19 " At nangyari isang araw, nang ang kaniyang mga anak na lalake at babae ay nagsisikain at nagsisiinom ng alak sa bahay ng kanilang kapatid na panganay. Nang dumating ang isang sugo kay Job at nagsabi, ang mga baka ay nagsisipagararo, at ang mga asno ay nagsisisabsab sa siping nila: At dinaluhong ng mga Sabeo, at pinagdadala; oo kanilang pinatay ng talim ng tabak ang mga bataan, at ako lamang ang nakatanang mag-isa upang magsaysay sa iyo. Samatalang siya'y nagsasalita pa ay dumating naman ang iba, at nagsabi, ang Apoy ng Diyos ay nalaglag mula sa langit, at sinunog ang mga tupa, at ang mga bataan, at pinagsupok, at ako lamang ang nakatanang mag-isa upang magsaysay sa iyo. Samantalang siya'y nagsasalita pa, ay dumating naman ang iba, at nagsabi, ang mga Caldeo ay nagtatlong pulotong, at dumaluhong sa mga Camelyo, at pinagdadala, oo, at pinatay ng talim ng tabak ang mga bataan, at ako lamang ang nakatanang mag-isa upang magsaysay sa iyo. Samantalang siya'y nagsasalita pa, ay dumating naman ang iba, at nagsabi, Ang iyong mga anak na lalake at babae ay nagsisikain at nagsisiinom na alak sa bahay ng kanilang panganay, at narito dumating ang malakas na hangin na mula sa ilang, at hinampas ang apat na sulok ng bahay, at lumagpak sa mga binata, at sila'y nangamatay, at ako lamang ang nakatanang mag-isa upang magsaysay sa iyo."

Ano ang ginawa ni Job? "Nang magkagayo'y bumangon si Job, at hinapak ang kanyang balabal, at inahitan ang kaniyang ulo, at nagpatirapa sa lupa at sumamba. At sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay-bata ng aking ina, at hubad na babalik ako roon: Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis; purihin ang Pangalan ng panginoon." ( 20-21 )

Hindi maunawaan ni Job ang mga pangyayari. HIndi niya maipaliwanag, ngunit isa lang ang tiyak na nangyari, " Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job, ni inari mang mangmang ang Diyos." ( 22 ) Kung mangyari sa atin ito, ang pagsubok, kabiguan, ang ama nating nasa langit ay pinangyari ang mga bagay na ito para magkaroon tayo ng mahahalagang karanasan at maitatag na matibay ang ating pananalig. Bawat mabigat na pagsubok ay paraan ng Diyos o elemento para tayo ay maging sakdal. Ang diablo ay may layuning wasakin ang pananalig ni Job sa Diyos. Sa pangalawang kapitulo ay ipinagmamalaki ng Diyos si Job. ( 2:6 )

Muli sinubok si Job. Ang kawawang Job naghihirap sa mga bukol na nagnanaknak, mabaho ang amoy at inuuod. Si Mrs. Job ay lumabas na may takip ang ilong at sinisigawan si Job, "isumpa mo na ang Diyos mo at mamatay ka na!" Imbis na tulungan si Job, ipanalangin, linisan at kalingain anong ginawa ni Mrs. Job iniwanan sa miserableng kalagayan. Ngunit si Job sa Job 2:10 "Ngunit sinabi niya sa kaniya, ikaw ay nagsasalita na gaya ng pagsasalita ng hangal na babae. Ano? Tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos, at hindi tayo tatanggap ng masama? Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job ng kaniyang mga labi." (13:15,) "Bagaman ako'y patayin niya, akin ding hihintayin siya: gayon ma'y aking aalalayan ang aking mga lakad sa harap niya." Matatag si Job. Napatunayang ginto si Job sa harap ng Diyos.

Dapat nating alalahanin na kapag dumadaan tayo sa pagsubok may layunin ang Diyos na mabuti para sa ating ikasasakdal. Sa pamamagitan ng mga pagsubok inihihiwalay ng Diyos ang kasalanan sa atin. Kaya sa pagsubok ito ay nagsisilbing panglinis sa atin. Kapag tayo ay dumaraan sa mabigat na problema, sa paningin ng Diyos tayo ay isang ginto sa kanyang paningin. Ang mga patay na isda ay lumulutang dala ng agos, ngunit ang buhay na isda lamang ang kayang lumangoy pasalungat sa agos. Ang paanyaya ni Pablo sa Roman 12:1 " buhay na alay". Ang ating sarili, kailangan buhay, masigla, gumagalw sa Diyos. Hindi tayo patay at tuod na mananampalataya.

Ano ang kahulugan ng iyong paniniwala? Gaano mo itinalaga ang iyong buhay para sa iyong pananampalataya? Para ialay sa Diyos? Nais ng Diyos lahat ng ating lakas, talento, buong buhay, ialay sa kanya. Kailangan nating maging kamanggagawa ng Diyos.

Ang pananalig ni Abraham sa Diyos ay mahalaga kaysa alinmang bagay sa mundo. Isang gabi nangusap ang Diyos sa kanya, "Abraham...kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak na si Isaac na iyong minamahal at pumaroon ka sa lupain ng Moriah at ihain mo siya roong handog na susunugin sa ibabaw ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo." ( Gen. 22:1-2 )

Kinausap niya si Isaac, "anak mag-aalay tayo sa Diyos". Naglakbay silang tatlong araw. Nadarama ba ninyo ang bigat ng kalooban ni Abraham habang sila ay naglalakad ng tatlong araw. Si Isaac ay walang malay, masayang kasama ni Abraham ngunit ang kanyang ama ay naghihinagpis ang damdamin pero sumusunod sa Diyos. Nang makarating nagtanong si Isaac, "Ama nasaan ang alay", "Diyos ang magkakaloob, anak."

Nang sila ay dumating na sinabi ni Abraham, "anak ikaw ang alay." "Ama, huwag po". Bagamat hindi niya maunawaan ay nag-isip si Isaac, " sinabi ba talaga ng Diyos." "Oo anak, hindi ko maunawaan, alam mo anak, nais kong ako na lang, pero sinabi nang Diyos, Ikaw". "Opo ama, itali mo na ang kamay ko". Itinali ni Abraham ang kanyang anak upang ialay. walang duda, hinalikan niya at namaalam, may luha sa mga mata, itinaas ang balaraw, at nang itatarak na lang ay may tinig na narinig- huwag mong saktan ang bata! May tupang kapalit. Ito ang kaloob ng Diyos.

Kaibigan, ang pananalig ni Abraham ay isang kayamanan kanyang puso. Handa niyang ibigay ang kagalakan sa Buhay. Ano ang kahulugan ng iyong pananalig? Gaano ito bukal sa loob mo ang magsakripisyo sa gawain ng Diyos. Inaawit natin- " Lord I offer my life to you, All that I am, All that I have, I lay them down before you Oh Lord... Gaano ito katotoo sa iyong buhay?

Sa mga pagsubok ang dapat nating makita ay maliwanag na larawan ng kalbaryo kung saan si hesus ay inalay ang lahat para sa iyo at sa akin. Sa mga pagsubok ang nais ng Diyos ay magkaroon tayo ng tamang Damdamin. Naisip ko ang damdamin ni Apsotol Pablo sa mga pagsubok. Pinahahalagahan niya ang kanyang karanasan. Ang kanyang karanasan kay Cristo ng papasok sa Damasco. Ayaw niyang mabalewala ang makalangit na pangitain. Nasa niyang maranasan ang kahit na anong kalagayan, magsakripisyo, maranasan ang kahirapan! Bakit niya pinili ito? "Upang makilala ko siya, at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na mag-uli, at ang pakikisama ng kangyang mga kahirapan, na ako'y natutulad sa kanyang pagkamatay." ( Phil. 3:10 , 2 Cor. 11:23 -30, 12:7-9)

Ano ang sagot ni Pablo sa kanyang karanasan? Nanlulupaypay ba siya at sinabi ba niyang, "Ano ang saysay ng pagsubok? Bakit ako magpapatuloy? Hindi! Pakinggan natin ang kapahayagan ng pananalig, tapang at determinasyon ni Pablo:" Kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan, sa mga pagkaapi, sa mga pangangailangan, sa mga pagkakausig, sa mga paghihinagpis, dahil kay Cristo, sapagkat pagka ako'y mahina, ako nga'y malakas." ( 2 Cor. 12:10) Sinabi ni pablo, "Nagpapasalamat ako sa mga pagsubok. Nagagalak ako sa aking kahinaan, sa pag-uusig, sa kapighatian dahil sa Pangalan ni Cristo. Hindi ako matinag sa mga ito ( Acts 20:24 ) Ang pananalig ni Pablo ay napakahalaga sa kanya. Kayo?

Ang pinakamahalagang kaloob na ibinigay sa tao ay ang makasalong-buhay ang Panginoon sa kanyang kahirapan ay mataas na pagtitiwala at karangalan. Napakadakilang kaisipan. Kaibigan, dumating naba sa buhay mo ang naranasan ni Pablo, Ikaw ay nanalangin,"Panginoon, nasa kong malaman kung ano ang kahulugan ng pagsasakripisyo sa iyo. Bigyan mo ako ng maraming kabagabagan. Nais kong maging sakdal.

Maraming tumigil sa pananampalataya dahil sa hirap ng daan. Ang iba, maliit lang ng problema, mga pagkainis, di pag-unawa, o balakid ay sapat na upang humiwalay kay cristo. Rom. 8:35 Kaibigan, balik-tanaw sa nakaraan nang ikaw ay masiglang naglilingkod kay Cristo? Ano ang dahilan ng iyong panhihina? -ang Iglesya ay hindi-friendly sa akin, Ang Iglesya ay maraming proyekto at puro na lang pera ang kailangan, nakakatisod." Ang mga ito ba ang naging dahilan kaya tayo nahiwalay kay Cristo Rom. 8:39

Magpasalamat tayo sa mga pagsubok. Huwag magreklamo dahil sa hirap. Nang pagpasiyahan ni Pablo na isuko ang lahat kay Cristo, iniwan niya ang mataas na tungkulin sa Sanedhrin. Nagreklamo ba siya? ( Phil.3:8 ) Minsan ang nagpapabigat sa atin ay ang bahagi ng ating buhay na hindi pa naisusuko sa Diyos. ( Col 3:3, Gal. 2:20 ) Gaano mo kamahal ang Diyos, ngayon? Mauunawaan mo lamang ito kung ikaw ay may mga pagsubok at kahirapan.

BACK | HERALDS | NEXT