Make your own free website on Tripod.com
 


Ang Bagong Siglong Walang Diyos

By Rev. Vic Vergara
E-mail: viverg@yahoo.com

Mateo 25:34
Excerpts:

"Kung magkagayo'y sasabihin ng hari sa nangasa kaniyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang aking kahariang nakahanda sa inyo buhay ng itatag ang sanlibutan."

Panimula:

Dalawampung taon na ang nakakalipas, isang grupo ng mga siyentipiko ang nagkaroon ng mahabang pagpupulong patungkol sa mga pangunahing pangangailangan ng mga susunod na henerasyon. Nang matapos na, ay nagkaroon ng 300 pahina bilang kabuuan ng kanilang pinagusapan. Ang nilalaman ng aklat ay patungkol sa sining at kultura, siyensiya, edukasyon, pulitika, ekonomiya, teknolohiya at mga libangan ng tao. Nakakagulat, ang aklat na ito ay patungkol sa hinaharap ng tao, ngunit wala man lamang sinasaad tungkol sa pananalig sa Diyos. Nang may nagtanong tungkol dito ang sagot ng editor ay ito, "wala silang panahong pag-usapan ang bagay na iyan dahil wala silang masabi tungkol sa pananalig sa Diyos."

Ang pananaw ng mga grupong siyentipiko sa modernong henerasyon ay likas na tumutukoy lamang sa kahalagahan ng sekular na sibilisasyon, at hindi isinama ang relihiyon o pananalig sa Diyos bilang mahalagang bahagi ng buhay ng Tao. Hindi nila binigyang pansin na ang relihiyon ay bahagi na ng kasaysayan sa mundo at kapag ito ay umiral sa bansa, kaya nitong kontrolin maging ang pulitika at ekonomiya. Ang ating henerasyon ay hindi sang-ayon na balewalain ito. Ang totoo, lahat ng tao ay naranasan ang isang pananalig tungkol sa Diyos. Likas tayong maka-Diyos kaya ibinaling ng iba ang pananaw na walang Diyos dahil nabigo silang masumpungan ito. May mga dahilan: 2 cor. 4:4, Isa. 59:1-2, Rom. 3:23, Eph. 2:12, Psalm 14:1

Dahil sa kasalanang nananalaytay sa ating mga ugat ay hindi natin maiwasan na pumili o magkaroon ng mga maling desisyon sa buhay. Tayo ay nahaharap sa pagpili: Sino ang magiging Diyos ng ating Buhay?

Naniniwala ang marami sa iisang Diyos, tunay na Diyos, Diyos ni Abraham, manlilikha. Naniniwala tayo na mga anak ng Diyos, ang ating ama, na labis na nagmahal sa atin, nahayag sa pamamagitan ng kanyang anak na si Hesus. ano ang kahulugan ng ating pananalig sa Diyos? Ano ang kahalagahan nito sa ating buhay? Paano natin ito maipapahayag? Marami sa atin ang hindi ito isinasabuhay.

Matapos mabuhay muli si Hesus at umakyat sa langit, si apostol Pedro ay nahikayat na ipangaral lamang ang Ebanghelyo sa mga hudyo, sa mga pinili ng Diyos at hindi sa mga Gentil. Ngunit isang pangitain ang naganap habang siya ay nagdarasal( Acts. 10:14) "Datapwa't sinabi ni Pedro, hindi maaari, Panginoon; sapagkat kailan ma'y hindi ako kumain ng anomang karumaldumal."

Tumanggi si Pedro hindi talaga pwede, Panginoon.

Ang salitang ito " hindi talaga pwede" ay nakalulungkot pakinggan. Sa isang nag-iimbita kapag napakinggan ito ay matamlay ang pakiramdam dahil matapos mong bigyan ng importansiya ay tatanggi lamang. Ito ay nangangahulugan ng masidhing pagtanggi sa isang pagkakataon ibinibigay. Ito ay nangangahulugang:

Kahit anong sabihin mo hindi ako makikinig
Hindi ko gusto ang sinasabi mo
Wala akong pakialam!
Okey na ako sa kalagayan ko
Naniniwala naman ako sa iba na lang, wala akong panahon diyan.

Maraming siyentipikong mananampalataya ang naroon sa pulong ngunit inisantabi nila ang mga bagay para sa Diyos. Wala silang masabi sa kanilang pananampalataya. Wala silang pakialam kung ano ang mangyayari kapag pinabayaan ang pananalig sa Diyos. Ang mangyayari ay magkakaroon tayo ng bagong siglong walang Diyos ng kinikilala kundi ang Teknolohiya. At ang Teknolohiyang ito ay ang pupuksa sa maraming tao kapag mayroong walang habag na magsasabotahe ng kanilang naembentong pamuksa na nakaugnay sa Computer. Hindi kaila sa atin ang ginawang pinsala ng I love you bug sa buong mundo dahil lang sa naembentong virus ng isang mag-aaral sa AMA na walang takot sa Diyos at walang pakialam sa idudulot na pinsala ng kanyang naembento. Ganyan din ang mangyayari sa ating mundo kung magsasawalang kibo na lang tayo.

Nang maunawaan ni Peter ang Nais ng Diyos na ang kaligtasan ay hindi lamang sa kanyang miyembro at kapatiran kundi sa mga hentil ay sumunod siya. Minsan may lumapit sa akin, isang ina, nagmamakaawa dahil ang kanyang anak ay nasa hospital, walang pera, kailangang maoperahan, kahit man lamang konting halaga ay humingi ito. Naawa ako at tinawag ko sa Mercy upang humiram ng Pera. Binigyan niya ng P500. at labis ang pasasalamat habang papaalis. Binigyan kami ng address at nangakong babalik para bayaran ang pera. Makalipas ang isang Linggo ay hinanap namin ang address walang nakatirang ganon ang pangalan at hanggan sa ngayon ay hindi ko na nakita. Kung manloloko man siya ay hindi ito ang ponto kundi ako ba ay kay Cristo. (Mateo 25:34 - 36) "Kung magkagayo'y sasabihin ng hari sa nangasa kaniyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking Ama, manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo buhat nang itatag ang sanglibutan. Sapagkat ako'y nagutom, at ako'y inyong pinakain; ako'y nauhaw, at ako'y inyong pinainom; ako'y naging taga ibang bayan, at inyo akong pinatuloy. Naging hubad, at inyo akong pinaramtan, ako'y nagkasakit, at inyo akong dinalaw, ako'y nabilango at inyo akong pinaroonan."

Pangwakas:

Lawakan natin ang pananaw ng ating puso. Kanino tayo nananalig? Ano ang ating hinaharap sa buhay? Kasama ba tayo sa nag-iisip lang ng maunlad na hinaharap na walang Diyos o tayo ay mayroong matatag ng pananalig sa Diyos? Sinabi ni Apostol Pablo kay timoteo, " "Nakikilala ng panginoon ang mga kaniya; at lumayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambitla ng Pangalan ng panginoon."

BACK | HERALDS | NEXT