Make your own free website on Tripod.com
 


Panloob na Paglilinis

By Rev. Vic Vergara
E-mail: viverg@yahoo.com

Mark 7:1-23
Excerpts:

Naniniwala ang Panginoong Hesus na ang pinakamalaking kasiraan dulot ng relihiyon ay ang gawin nitong maganda tayo sa tingin ngunit bulok ang kalooban. Maaari nating gamitin ang relihiyon para panlinlang sa kapwa na iniisip ng iba na tayo ay mabuti. Ang katapus-tapusan ay dinadaya natin ang ating sarili na sa katunayan marami tayong problemang panloob.

Ang talatang ating pag-aaralan ngayon ay isa lamang sa maraming lugar kung saan ang ating Panginoong Jesus ay nakabangga niya ang mga relihiyosong pinuno at maraming bagay na pakunwari lamang ang kanilang pananampalataya. Ito ay matatagpuan antin sa aklat ni Marcos, 7:1 - 23

[read text]

Ang pagtatalo ay nagsimula nang ang pareseo at Escribas ay napansin na ang mga alagad ni Hesus ay hindi naghuhugas ng kamay bago kumain. Wala itong kaugnayan sa magiging malinis sa pisikal. Ito ay patungkol sa kanilang paniniwala ng pagiging malinis sa espiritwal.

Ito ay isang tradisyon ng mga matatanda na kailangang maghugas ng kamay dahil habang ikaw ay laging nakakasalamuha ng maraming tao at maaari kang mahawa sa karumihan ng iba. Kaya ang mga leader ng relihiyon ay naging utos ang paghuhugas ng kamay.

Maraming bagay na maaari kang maging marumi. Kung ikaw ay nakikikain na kasama ang mga Gentil. Kung nakahawak ka ng patay na hayop o tao. Kung ikaw ay nadaiti sa may ketong. Kung ikaw ay sumiping sa may bisitang babae. Kung ikaw ay pumunta sa palengke kung saan ay maraming tao.

Kaya kailangan sa lahat ng bagay ang seremonya ng paghuhugas ng kamay para ikaw ay muling luminis. Ang Holy water ay ginagamit sa paghuhugas at ito ay nakatago sa malinis na banga. Ang unang paraan ay bubuhusan mo ang iyong palad na nakataas ang mga daliri at saka bubuhusan mo mula sa likod ng iyong palad na nakababa ang mga daliri, saka ka pa lang kakain na may malinis na kamay.

Si Jesus at ang mga disipulo ay ay laging kasama ng mga ibat-ibang uri ng tao na sa panahong iyon ay mga marurumi- may mga ketongin, maniningil ng buwis, mga kulang ang isip, Samaritano, Romanong sundalo at iba pa. Kaya ang mga Pariseo at Escribas ay pinupuna si Hesus dahil alam nilang galing sa maraming tayo at ngayong ay basta na lang kakain ng hindi naghuhugas ng kamay.

Kaya sinabi ng Pariseo sa Mark 7:5 ¡°So the Pharisees and the scribes asked him, "Why do your disciples not live according to the tradition of the elders, but eat with defiled hands?" Sumagot si Hesus mula sa aklat ni Isaiah :Mark 7:6-7 "He said to them, "Isaiah prophesied rightly about you hypocrites, as it is written, 'This people honors me with their lips, but their hearts are far from me; in vain do they worship me, teaching human precepts as doctrines.'

Ano ang mali sa paghuhugas ng kamay bilang seremonya? Ano ang mali sa sinabi ng mga Pariseo? Ang mali ay ang pag-ugnay nito sa espiritwal na bagay.

Well, sa simula pa lamang, ang paghuhugas na ito ay nakagawa ng malaking kasiraan sa talagang tunay na kahulugan. Dapat nating unawain na ang mga Pariseo at Escribas ay hindi tuwirang tumutuligsa kay Hesus, talagang tapat lanag sila sa kinagisnang salit-saling sabi ng kanilang matatanda. Napansin ng mga pareseo na nagkukulang ng pag-ibig sa Diyos ang mga alagad ni hesus dahil sa kanilang pagsuway sa seremonya ng paghuhugas.

Ito ay panlabas lamang na kaso. Wala itong kinalaman sa panloob na damdamin. Wala ring kaugnayan ito sa pagmamahal sa Diyos. Ngayon kung iniisip ninyo na ang paghuhugas ng kamay ay walang kinalaman at hindi ito makasisira ng sinoman, ngunit kailangang isaalang-alang ito, dahil ang Tubig ay kinatatakutan ng panahon ng panginoong Hesus. Ang pagtitipon at pag-iingat ng Banal na Tubig ay hindi lahat nakakakuha. Ang mahihirap na tao ay hindi basta-basta nakakapasok dito. Maraming tao ng panahong iyon ang hindi nananatiling malinis at ito ang iniiwasan ng mga Pareseo. Kaya, ayon sa Paniniwala ang mga ito ay nananatiling marumi sa espiritwal. At ito ang totoo, balewala ang nasa kanilang puso at kaisipan patungkol sa Diyos at sa Kapwa tao.

Nawalan ng pasensiya ang Panginoon sa ganitong kalagayan kaya pinagsabihan niya ang mga pereso at Escribas na mahalaga ang nasa loob at hindi ang panlabas. Ito ang nakakaasiwa sa relihiyon na panlabas lamang ang nililinis at hindi ang kalooban. Sa ngayon ay maraming mga magulang, mga mangangaral ang pinapahalagahan ang panlabas na kaanyuan ng mga kabataan. Kinukundena agad kung may nakitang naghihikaw na lalake, o may babaeng may pulseras sa binti o may hikaw sa ilong. Madali tayong manghusga kung may nakitang may suot ng "guess" na relo o pantalon, o gumagamit ng safeguard at iba pang produkto ng "proctor and Gamble". Madali nating bigyang pansin ang kabataang mahilig sa musikang panmundo. Ang mga ito ay mabuting paalalahanan natin ngunit ang iugnay ito sa ating pang-espiritwal na kalagayan ay nauuwi lang sa pamahiin o paghuhusga. Mayroon akong kilalang mga Kristianong mahilig sa ganitong pananaw ngunit hindi nababago ang buhay.

Hindi lang ang paghuhugas ng kamay ang isuue dito kundi ang dibisyon ginagawa ng ganitong paniniwala. Ang Pareso ang mga taong masyadong banal at pilit na inihihiwalay ang sarili sa madla upang makilala na sila lang ang tao ng Diyos. Sila ang mga revivalist noong panahong iyon dahil sila ang mga nananatiling tapat sa Diyos sa gitna ng pagkatapon sa Babylon. Ngunit nasobrahan lang at masyadong pinahihirapan ang mga taong pumasok sa langit. Kaya ang sumusunod lamang sa kanilang patakaran ay ang may karapatang pumasok sa synagogue.

Bawat isa ay hindi karapat-dapat katulad ng: maniningil ng buwis, mga makasalanan, mga Gentil, mga Samaritano, mga maysakit. Sila ang mga hindi karapat-dapat sa Diyos dahil walang puwang sa paghuhugas ng kamay. Sila ang mga nakahahawa at kung kaya bawat kumakain ay kailangang maghuhugas ng kamay. Kaya nga ng si hesus ay laging kasama ng mga taong ito ang mga Pereseo ay asar na asar at lagi na lang bantay ang bawat kilos nila. Minamatyagang mabuti ng mga Pareso si Hesus, dahil alam nilang maraming nahihikayat at sila ang autoridad noong araw pagdating sa pananampalataya sa Diyos. Si Hesus ay laging kasama ang mga inaakala nilang marurumi.

(Matthew 11:19 NIV) "The Son of Man came eating and drinking, and they say, 'Here is a glutton and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners.' But wisdom is proved right by her actions."

Si Jesus ay hindi kinukunsinti ang kasalanan. Ngunit mahal niya ang makasalanan. Si Hesus ay hindi niya inilalayo ang sarili sa karamihan na nangangailangan ng Diyos ngunit kaniyang hinihipo sila upang madama ang tunay na kahulugan ng pananampalataya at tunay na hipo ng Diyos. Ang mga lider ng relihiyon bagamat nagtuturo patungkol sa Diyos ngunit hindi maabot ng kanilang mga tinuturuan ang Diyos na kanilang pinapangaral.

(Mark 2:17 NIV) "On hearing this, Jesus said to them, "It is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but sinners.""

Sa ngayon tayo po ay nababagabag ng mga modernong Pareso sa Iglesya at mga sumulpot na grupong pananampalataya. Hindi sila nagpapalakas at nagpapatibay ng Iglesya kundi kinukundina ang bawat mananampalataya kapag nakikinig ng kanilang pangangaral. At katapos-tapusan ay madarama mong bagbag ka ng pagkakasala at pilit na pinasusuka ng dilaw o berde dahil kailangan mong ilabas ang demonyo sa iyong katawan. Napakarami na akong karanasan sa ganyang sistema ng deliverance ( hindi naman lahat) ngunit ang masaklap ay sa mga dumadalo ng madalas , hindi sila lumalalim sa kaugnayan sa Diyos kundi sila ang madaling matisod at marami na sa ngayon ang wala ng sa Iglesya. Ano ang problema? Dahil hindi nila naunawaan ang kanilang ginagawa.

Ang Pangatlo, ang paghuhugas ng kamay bilang seremonya ay pagtanggi sa tunay na karumihan sa aloob ng iyong puso. Jesus said that defilement didn't come from the outside in; it came from the inside out.

(Mark 7:20-23 NRSV) "And he said, "It is what comes out of a person that defiles. {21} For it is from within, from the human heart, that evil intentions come: fornication, theft, murder, {22} adultery, avarice, wickedness, deceit, licentiousness, envy, slander, pride, folly. {23} All these evil things come from within, and they defile a person.""

The heart of the matter is the human heart. Jesus insisted that there was such a thing as evil and that it can infect our hearts.

Hindi sinabi ni Jesus na kung gaano karumi ang ating puso ngunit sinabi niya na sa loob nanggagaling ang mga nakahahawa. Nais ipakita ni Jesus kung anong laman ng ating puso at kung anong buhay mayroon tayo. A defiled life will produce great damage - to ourselves and to those affected by us. This is what needs to be cleansed. Not our hands, but our hearts. Let's not let any part of our religion blind us to what really needs to be changed - our hearts.

BACK | HERALDS |