Make your own free website on Tripod.com
 


Bukas Darating Na Ang Panginoon

By Rev. Vic Vergara
E-mail: viverg@yahoo.com

1 Mga Taga Tesalonica 4: 13-18

Ang mga Cristiano noong unang siglo ay ito ang kanilang bukang-bibig. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na siya’y magbabalik agad. Si Pablo nang maging apostol at masugid na mangangaral ni Cristo ay laging isinasama sa kanyang mga pangangaral na si Hesus ay magbabalik agad. Dumaan ang tatlongpung taon marami nang mga Cristianong nangamatay ngunit hindi pa rin bumabalik si Hesus.

Sa Tesalonica ang mga mananampalatayang nabubuhay pa ay naging praktikal. Naging katanungan nila kung ikaw ay mamatay agad hindi mo na masasaksihan ang pagbabalik ni Hesus at hindi ka na makakasama sa buhay na walang hanggan? Naging literal ang kanilang pananaw. Naniniwala silang ang kahulugan ng Magbabalik agad ni Hesus ay sa isang Linggo, o sa isang buwan o sa isang taon. Hindi nila naisip na ang “Agad?ay katumbas ng isang libong taon o humigit pa.

Ganon din ang kaisipan ng mga unang Cristiano ng ikadalawang siglo. Ang kanilang pananaw sa madaliang pagbabalik ni Hesus ay ayon sa kanilang makataong kaisipan. Ngunit ang pangakong pagbabalik ni Hesus ay ayon sa kalooban ng Ama. Ang mga kapatiran sa Tesalonica ay marami na ang nangamatay. Naalala nila na sinabi ni Pablo na magbabalik agad si Hesus. Kaya naisip nila na ang mga namatay agad ay sayang dahil hindi sila makakasama ni Hesus. Kaya nagpadala sila ng sulat kay Pablo at sinagot naman agad. Sinabi ni Pablo, ?Ayaw namin kayong maging mangmang ( Ignorant o Uninformed) tungkol sa mga namatay na ( Sa salitang Griyego ang kahulugan ay ?nangatutulog? ibig sabihin ni Pablo- ayaw namin kayong maghinagpis ( Grieve) gaya ng ibang walang pag-asa. “Sabi nila ?kung mamatay ka ay tapos na.?Ngunit binigyan diin ni Pablo na kung tayo man ay mamatay, saka tayo mabubuhay sa walang hanggan. Kaya kung ang mahal natin sa buhay ay mamatay maniwala tayong magkikitang muli. “Kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Cristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Datapwat si Cristo nga’y muling binuhay sa mga patay na siya ay naging pangunahing bunga ng nangatutulog. Ngayo’y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo’y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman nito’y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral(1 Cor. 15:19-20, 1-3)

Para kay apostol pablo ang katotohanan ng pagkabuhay ni Hesus at ang buhay na walang hanggan ang Sentro ng mabuting balita. Ano ang kahulugan nito sa iyo at sa akin? Nakikita na ba natin na tayo ay kay Cristo? Nabubuhay ba tayo sa pananalig na sa isang saglit si Hesus ay muling darating? Mamaya lamang o maaaring bukas ay nariyan na! Handa ka na bang humarap sa kanya?

Makaraan ang maraming siglo ang mga Cristianong skolar ay nagsimulang pagtalunan ang pagkabuhay na muli ni Hesus, katulad din ng mga Tesalonica na ang pagkabuhay ni Hesus ay para lamang sa ikabubuti ng mga buhay. Gayon din sa mga Taga Corinto. Pinag-uusapan din sa kasayasayan ng Iglesya. Maraming tumuligsa at nagsabing ang pagkabuhay ni Hesus ay isang metolohiya o alamat o binuong kwento ng mga alagad para papaniwalain ang mga tao na si Hesus ay nabuhay muli. At ang kahibangang ito ng mga alagad ay nagpasalin-salin at nakapaghikayat ng maraming mananampalataya.

Kung papaniwalaan natin ang mga pananaw na ito ay malaking kasiraan sa ating pananalig kay Cristo. Ano ang kalagayan ng mga disipulo ng mamatay si Hesus? Nagtago sila at takot ang sumakanila dahil ganon din ang maaaring mangyari sa kanila. At ng muling mabuhay si Hesus ang mga alagad na ito ay naging matapang sa pangangaral,buhay man nila ang kapalit. Naglakbay sila sa ibat-ibang dako na ipinangangaral ang buhay na Cristo. Ang mga Cristianong ito ay ibinigay ang buhay sa paglilingkod sa Diyos. Bawat araw ay nananalig silang darating na ang Panginoong Hesus. Ano ang pakiramdam ng isang Cristiano na naniniwalang bawat araw ay umaasang si Hesus darating na. Seguro ang Cristianong ito ay masipag sa kabanalan at paglalahad ng Ebanghelyo, masipag sa pagbibisita sa mga mananampalataya upang maghatid ng paalala , palakasin ang mga kapwa mananampalataya at hindi ng tsismis ang inaatupag. Ang Cristianong matiyagang manira ng kapuwa Cristiano o linggkod ng Diyos ay malayong makasama sa muling pagbabalik ni Hesus o wala siyang interes sa biglaang pagdating ng Panginoon.

Sa Tesalonica, nangaral si Pablo at malugod na tinanggap ng pangangaral lalo na ang pagbabalik ni Hesus. Malugod nilang ipinamamalita ito sa kanilang mga kapitbahay dahil pinaniwalaan nila. Ang iba naman ay medyo sumobra at naghihintay na lamang, ayaw ng magtrabaho. Ang iba ay ipinagbili ang ariarian at namundok na lang. Kaya sumulat si pablo sa Tesalonica para ayusin ang maling pananaw.

“Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw may tinig ng pakakak ng Diyos: at ang nangamatay kay Cristo ay unang mangabubuhay na mag-uli; kung magkagayon, tayong nangabubuhay, na nangatitira, ay aagawing kasama nila sa alapaap, upang salubungin ang panginoon sa hangin; at sa ganito’y sasa Panginoon tayo magpakaylan man.?1 Tesalonica 4: 16 ?17

Ang “rapture?ay hindi salita ng biblia ngunit ito ay nagsasaad ng biglaang pagparito ng Panginoon. Ito’y isang misteryo o hiwaga. ?Narito sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga: hindi tayong lahat ay mangatutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap-mata, sa huling pagtunog ng trumpeta: sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mangabubuhay na mag-uli na walang kasiraan, at tayo’y babaguhin.?( 1 Corinto 15:51-52 ) Tayong lahat ay magsasama-sama sa himpapawid. Kaya ang mga namatay sa pananalig kay Cristo ay mauuna sa mga buhay na mananampalataya.

Maliwanag na sinabi ni pablo na ang mga namatay kay Cristo ay nangatutulog lang. Ito ay nangangahulugang ng tagal ng panahon ng kawalay malay at matatapos lamang kapag dumating na ang Panginoon. Ang mga namatay ay nasa piling ng Panginoon at sila’y inaaliw doon. Ang puntong ito ay si Hesus ay muling babalik para kunin ang mga sa kanya buhay man o patay. Sa panahong ito ay makakasama tayo sa kaharian ng Diyos.

Sinabi ni Hesus, “Huwag mangagulumihanan ang inyong puso: masisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagkat ako’y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako’y pumaroon at kayo’y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako, at kayo’y tatanggapin ko sa aking sarili; upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. ?(Juan 14:1-3) Bawat araw ay pag-asa. Kung may pagsubok ka man ngayon ay hindi ito balakid sa ating pananalig bagkus isang hamon upang maging matibay ang ating pananalig kay Hesus. Si Hesus ay darating ng hindi natin namamalayan. At ang tanging magandang paghahanda sa kanyang pagdating ay ang kasabikan natin na si Hesus ay darating na bukas. Bakit? Dahil para lagi nating ituon ang ating paningin lamang sa kanya at hindi sa ating paligid.

Ano ang nais mong gawin kung si Hesus ay biglang dumating? Ano ang gusto mong kalagayan kung biglang dumating si Hesus? Marahil ay sasabihin mo, ?sana Pastor Vic datna ako ng Panginoon na nasa kanyang gawain, ?o ?Gusto ko datnan ako ng Panginoon na nangangaral, o nagbabasa ng Kanyang Salita o nagbabahagi sa isang kapitbahay.?Maraming magagandang paglalarawan ng iyong buhay ngunit ito kaya ang iyong kalagayan kung biglang dumating si Hesus? Ano kaya kung datnan kang namamalengke, o may hawak na bote ng alak o may nakaipit na segarilyo o may kayakap na iba? Makakasama ka kaya? O nasa trabaho ka at matiyagang gumagawa o nag-aaral ka ng iyong takdang aralin. Hindi tayo nakasisiguro ng ating kalagayan. Anoman ang nais mong kalagayan kapag dumating si Hesus ay depende sa sinasabi ng Salita ng Diyos.

“At anomang inyong ginagawa, sa salita, o sa gawa, gawin ninyong lahat saPangalan ng Panginoong Jesus, na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan Niya.?(Col. 3:17) Hindi mahalaga kung anong kalagayan natin kapag dumating na si Jesus. Ang mahalaga ay kung handa ka na bang humarap sa kanya?

BACK | HERALDS | NEXT