Make your own free website on Tripod.com
 


Ang Utos Na Hindi Pwedeng Tanggihan

By Rev. Vic Vergara
E-mail: viverg@yahoo.com

Juan 3:1-7

¡°May isang lalake nga sa mga Fariseo, na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Judio: Ito rin ay naparoon sa kaniya nang gabi, at sa kaniya¡¯y nagsabi, rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos; sapagkat walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginawa, maliban na kung sumasakaniya ang Diyos. Sumagot si Hesus at sa kaniya¡¯y sinabi, Katotohanang, Katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao¡¯y ipanganak ng muli , ay hindi siya makakakita ng kaharian ng diyos. Sinabi sa kaniya ni Nicodemo, Paanong maipapanganak ang tao king siya¡¯y matanda na? Makapapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kaniyang ina, at ipanganank?

Sumagot si Hesus, Katotohanan, Katotohanang sinasabi ko sa iyo, Maliban na ang tao¡¯y ipanganak ng tubig at ng Espiritu ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipanganak ng laman ay laman nga; ngunit ang ipanganak ng Espitu ay espiritu nga. Huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo, kinakailangan ngang kayo¡¯y ipanganak ng muli.¡±

Mayroon pong panauhin si Jesus na hindi basta-basta. Si Nicodemus na isang Pariseo, pinuno at guro ng Israel. Katulad ito ngayon ng isang Arsobispo. O Mataas na pinuno ng Relihiyon. Anong damdamin mo kung dalawin ka ni Jaime Cardinal Sin, Arsobispo ng Maynila? At magtanong ng ganito, ¡° Papaano ba ang ipanganak na muli?¡± Anong isasagot mo? Si Jesus ay hindi ang tipo ng taong mahilig pumuri ng kapwa lalo na kung ang lumalapit sa kanya ay mataas ang katungkulan sa lipunan. Kung ihahambing natin sa maraming lider ng relihiyon o anomang samahan, marahil ay ipinamalita na na sa buong bansa na si ganitong tao ay lumapit sa akin , kaya ang aming samahan ay hindi basta-basta. Saka katakot-takot na papuri sa taong ¡°big time¡± para hindi na umalis sa kanyang ministry. Ngunit ang Panginoong Hesus ay ipinakita ang magnadang halimbawa na kahit may katungkulan ang isang taong lumapit sa atin ay kailangan nating sabihin ang katotohanang mayroon siyang pangangailangan sa kanyang buhay. Ipinakikita dito ng Panginoong Hesus na kailangan sabihin natin nang deretsahan ang katotohanang ang tao ay kailangang ipanganak na muli. Ito¡¯y utos na hindi pwedeng tanggihan.

Si Nicodemu ay kilalang tao kaya marahil gabi ang pinili niyang pagpunta kay Jesus. Isang magandang halimbawa ang ginawa ni Nicodemu na kusang pumunta o lumapit kay Jeus. Marahil ay may nagkwento sa kanya pero hindi niya pinansin. Marahil ay may nagsumbong sa kanya tungkol kay Jesus. Ngunit nagkusa siyang pumunta kay Jesus upang alamin ang tungkol sa kanya. Mahirap nating makilala ng lubusan si Jesus kung hindi tayo lalapit sa kanya. Kailangan pang makakitang himala bago maniwala.

Ang kahulugan ng gabi sa talatang ito ay nag-uugnay din ng kalagayan ng mga israelitas. Bakit ang mga kwentong mababasa natin sa Ebanghelyo ay halos lahat nasa oras ng 6:00 ng hapon, madaling araw, gabi, takipsilim at iba pa. Ang mga ito ay sumisimbolo ng kalagayan ng mga tao ng Diyos na namumuhay sa kasalanan. Sila ay nasa madilim na kalagayan, nangangapa, at nangangailangan ng ilaw. Kaya ang Panginoong Hesus ay nagpapakilalang ilaw upang tanglawan ang kanyang bayan.

Si Nicodemo ay isang halimbawa ng mga nagsaliksik ng kasulatan na hanggang sa mga oras na pumunta siya sa Panginoong Hesus ay nadarama niyang kailangan niya ng tunay na kasagutan. Ngunit nakita ng Panginoon na sa kanyang kalagayan, bilang guro ng Israel ay hindi niya tiyak na makapapasok siya sa kaharian ng Diyos. Ipinakikita dito na kahit tayo ay tapos ng pagdodoktor sa Biblia ay hindi requirement para makapasok sa langit. Si Hesus ay nagtuturo na dapat tayong ipanganak na muli. Ano ang kahulugan ng Panginoong ng sabihin niyang ¡° Kailangan kang ipanganak na muli? ( v. 3 ) At sa talatang lima ay ibinigay niya ang pormula ¡® maliban na ang tao¡¯y ipanganak ng tubig at ng espiritu ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos.¡± Ang utos na ito ay hindi lamang particular sa isang relihiyon kundi ito ay pangkalahatan. Minsan naanyayahan ako sa pamamagita ng aking mga miyembro na matapat na nagbabahagi ng Ebanghely. Isang may-ari ng Restaurant ang nag-imbita sa kanila upang humingi ng pananalangin. Ako ay kanilang isinama at bago ko ipinanalangin ay kailangan munang makinig siya ng Salita ng Diyos, sapagkat naniniwala akong ipinadala ng Diyos ang kaniyang Salita upang pagalingin sila. ( Mga Awit 107:20 )

Aking ibinahagi ang mga talatang ito na kailangan muna tayong ipanganak na muli. At nang ako ay dumating na sa bahaging ¡°ipinanganak sa tubig at Espiritu¡± ay sumagot siya na ang kahulungan nito ay ang mabinyagan ka sa relihiyon. Naniniwala siya na ang binyag ay siyang nag-aalis ng orihinal na kasalanan. Sabi ko sa isang banda ay may katuwiran tayong paniwalaan ito dahil ito ay isang katuruang nagpasalin-salin sa tradisyon ng pananampalataya. Ngunit iba ang tinutukoy dito ng panginoong Hesus. Ipinagpatuloy ko na dapat muna anming isangtabi ang aming doktrina at pakinggan ang katuruan ng Panginoong Hesus. Ano ang kahulugan nito mula sa puso ng Panginoon?

Binigyang ko ng paglalarawan ang aming pag-uusap dahil sa siya ay may-ari ng restaurant ay iniugnay ko sa pagkain ang aking paliwanag. Sabi ko sa kanya, ¡° kapag tayo ay pumasok sa restaurant nasa atin ang karapatang pumili ng pagkaing gusto natin. Ngunit ang kumain ng pagkain ay kailangan dahil tayo ay gutom. Ganon din sa pagpili ng relihiyon, karapatan natin ito na pumil ng gustong nating aniban, ngunit ang ipanganak na muli ay kailangan.¡± Ano ang kahulugan na ¡° ipanganak na muli?

Lahat tayo ay naniniwala sa langit maliban na lamang kung ito ay itinangi mo na. Lahat tayo ay naniniwalang may katapusan ang lahat ng bagay sa mundo. Bawat relihiyon ay mahalaga sapagkat ito ay nagtuturo ng magagandang katuruang moral. Bawat relihiyon ay nagtuturo patungkol sa buhay matapos tayong mamatay at may iba¡¯t-ibang lugar na patutunguhan at sa isang salita ito ay langit. Ang Biblia ay nagtuturo na kapag ang ating pangalan ay hindi masumpungan sa aklat ng Buhay at itatapon tayo sa impiyerno. Bakita ako naniniwala sa langit at impiyerno? Dahil ito ay itinuro ng Panginoong Hesus. Paano maitatala ang pangalan sa aklat ng Buhay? Sagot ni Jesus, ¡°Kailanagan kang maipanganak na muli. (Juan 3:5) ang taong ipinanganak sa kanilangan bansa ay may Birth Certificate. At kinikilalang mamamayan ng Pilipinas o natural born citizen ng ating bansa. Kaya kung nais mong maging tunay na mamamayan ng langit ay dapat kang ipanganak na muli.

Kahit na may pinag-aralan si Nicodemu hindi niya maunawaan ang sinasabi ni Jesus. Bakit? Sinabi ni Pablo, ¡°Ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos: sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa kaniya; at hindi niya maunawaan, sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Sapagkat ang karunungan ng sanlibutang ito ay kamangmangan sa Diyos.¡± (1 Cor. 1:14, 1 Cor. 3:19)

Ang mga talatang ating binasa ay nagtuturo ng tatlong katotohanan tungkol sa makapangyarihang utos ng Panginoong Hesus. Dapat po natin itong unawain sapagkat dito nakasalalay ang ating desisyon upang maibalik tayo sa kaugnayan sa buhay na Diyos.

I. Ang kalikasan ng Utos. (The Nature of a Command )

a. Kailangan kang ipanganak na muli. Ano ang kahulugan ng utos na ito? Ang salitang kailangan ay mabigat na kondisyon. Halimbawa, kung papasok ka sa Karenderya ni Aling Juana ay mamamari kang pumili ng mga masasarap na pagkain na niluto niya. Ngunit ang pagkain ng pagkain ay kailangan. Ang trabaho ay pinagpipilian ngunit ang magtrabaho ay kailangan. Ang religion ay pinagpipilian ngunit ang ipanganak na muli ay kailangan. Kahit anoman ang iyong relihiyon ang ipanganak na muli ay kailangan. Papaano? Ito ang tanong ni Nicodemo.

b. Ito ay hindi nangangahulugan ng pag-anib sa isang relihiyon. Hindi rin ito sa pamamagitan ng literal na bautismo sa tubig. Hindi rin ito sa pamamagitan ng masinsinang pag-aaral ng Biblia o pagpasok sa monasteryo upang supilin ang laman. Hindi rin ito basta ¡°renewal movement¡± o ¡°conversion¡± o ¡°reformation movement. Ano ang tunay na kahulugan ng utos ng ito?

II. Ang Kahulugan ng Utos. ( The Meaning of a command )

a. Ito ay hindi pisikal na kapanganakan Kundi espiritwal na kapanganakan.

b. Papaano ang kapanganakang espiritwal? Sinabi ni Hesus, ¡° maliban ang tao ay ipanganak sa Tubig at Espiritu¡±.

Binigay sa atin ang pormula. Papaano natin ito mauunwaan? Ano ang Tubig? Unahin natin ang literal na tubig. Ang Tubig ay buhay. Ito ay pangunahing kailangan ng Tao. Mawala na ang kuryente basta huwag lang ang tubig. Pangalawa, ang tubig ay ginagamit na pang-hugas sa mga maruruming bagay. Kung iuugnay natin ito sa pang-espiritwal na kahulugan ito ay nangangahulugan ng tunay na pagsisisi at pagtalikod sa ating mga kasalanan. Ito ang nilalaman ng Ebanghelyo ng Panginoong hesus. ¡°At ipangaral sa kanyang Pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa, magbuhat sa Jerusalem.¡± ( Lukas 24:47 )

c. Pagsisisi at Espiritu ay napakagandang kombinasyon. Ano ang kahulugan nito? Hindi lahat ng pagsisisi ay totoo. Malibang ito ay galing sa Diyos na pagsisisi ay hindi tayo matototong bumalik sa Diyos. Basahin natin ang sinabi ni Apostol Juan, ¡°At siya, pagparito niya, ay kaniyang susumbatan ang sanlibutan tungkol ssa kasalanan, at sa katuwiran, at sa paghatol.¡± ( Juan 16:8 ) Ang Espiritu ng Diyos ang nag-uudyok sa atin upang tayo ay makapagsisi ng tapat. Kaya iniugnay ni Hesus ang salitang ¡° malibang ikaw ay ipinanganak sa ¡°Tubig¡± at ¡°Espiritu¡± ay hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ating taos pusong pagsisisi ay dapat approved ng Diyos kung ito ay pinapatotohanan ng Kanyang Espiritu. Maraming nagsisisi ngunit hindi pa rin nilang magawang papurihan ang Diyos. Bakit? Dahil tanging ang Espiritu lamang ng Diyos ang lumuluwalhati sa Diyos. Kung wala ito sa atin ay para lamang tayong kaanib sa relihiyon at walang muwang sa mga nangyayari.

d. Kapag tayo ay naipanganak sa Tubig at Espiritu ng Diyos ay ito ang susunod na mangyayari, ¡°Datapwat ang lahat nang sa kaniya¡¯y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos, samakatuwid baga¡¯y ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sakalooban ng tao, kundi ng Diyos.¡±( Juan 1:12-13) Kailangang makilala mo ang pangalang ni Jesus at iyong sampalatayahan. Si Hesus ang Tubig ng Buhay. Sinabi ni Apostol Juan, ¡° Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo¡¯y patatawarin sa ating mga kasalanan, at tayo¡¯y linisin sa lahat ng kalikuan.¡± ( 1 Juan 1:9 ) Kung walang tunay na pagsisisi ay hindi natin mauunawaan ang Panginoong Hesus. Sa Diyos lamang nakasalalay ang ating kaligtasan. At ang ating dapat gawin ay sampalatayanan ang Pangalan ng Panginoong Hesus at tanggapin siya sa ating buhay. Ang Pangalang Hesus ay ¡° Diyos na Tagapagligtas¡± ( Jehovah -save Isa. 44:6 ) Tagapagligtas mo na ba si Jesus sa iyong buhay o Mayroon ka pang ibang ianasahan? Walang ibang kaligtasan kundi kay Hesus Cristo lamang. (Juan 14:6 , Acts 4:12) Si Hesus ang panginoon at ating Diyos. Kailangan mo itong sampalatayanan.( 1 Juan 5:20, Luke 6:46)

III. Ang kahalagahan ng Utos ( The Importance of the Command )

a. Kung tunay kang tumalima ito ang mangyayari sa iyo.

¡°Ang kinaroronan ng Anak ay kinaroroonan ng buhay; ang hindi kinaroroonan ng Anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng Buhay. Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo¡¯y mayroong buhay na walang hanggan, sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng Anak ng Diyos. At ito ang nasa ating pagtitiwala sa kaniya na kung tayo¡¯y humingi ng anomang bagay na ayon sa kanyang kalooban, ay dinidinig tayo niya.¡± 1 Juan 5:12- 14 Bagong buhay at buhay na walang hangan. Habang tayo¡¯y nabubuhay sa mundong ito ay may katiyakan tayong dinidinig ang ating mga panalangin. Napakasarap ng relasyo. Ito ang itinuturo ng Biblia ang masumpungan natin ang tamang relasyon sa Diyos at hindi ang hanapin natin ang tunay na relihiyon. Hindi ang tunay na relihiyon ang nawala kundi ang tunay na relasyon ng tao sa Diyos.

b. Kung ikaw ay may maling pananaw tungkol dito maaaring ikaw ay ligaw pa sa ngayon.

Mayroon pong nasusunog na building at may taong kailangan iligtas sa loob. Delikado ang kalagayan ng taong nasa building. Ang sasagip ay buo ang loob na sagipin siya. Nagladlad ng isang hagdanan ang helikopter at sinigawan siya na sumampa na dahil sa maaabot na siya ng apoy. Hindi ho katuwiran na sabihin ng taong ito, ¡° Dito na ako nabuhay, dito na rin ako mamamatay.¡± Kapag ikaw ay nasa bingit ng kamatayan ay isa lang ang kailangan. Kailangan kang maligtas.

¡°Lahat ng tao ay nagkasala ay hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggang kay Cristo Hesus.¡± ( Rom. 3:23, 6:23 )

Kaibigan, kung nabasa mo man ang mensaheng ito at nadarama mong isa ka sa nais abutin ng Panginoong Hesus Cristo. Siya ay kasinglapit lamang ng iyong panalangin. Ngayon din ay gawin mo ang utos na ¡°kailangan kang maipanganak na muli sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu. Tunay na pagsisisi at pananalig na si Hesus ang nag-aaalis ng kasalanan. Lumapit ka ngayon din at aanyayahan ang panginoong Hesus na pumasok sa iyong buhay. At makatatanggap ka ng tunay na kapayapaan sa iyong buhay. Kahit ano man ang danasin mong pagsubok at mga problema kapag tayo ay nakaugnay sa Buhay na Diyos tayo ay may tunay na kapayapaan.

BACK | HERALDS | NEXT