Make your own free website on Tripod.com
 


Impeachment Trial Ng Ating Buhay

By Rev. Vic Vergara
E-mail: viverg@yahoo.com

1 Cor. 4: 3 - 4

" Datapwat sa ganang akin ay isang bagay na totoong maliit ang ako'y siyasatin ninyo, o ang pagsiyasat ng tao. Oo, ako'y hindi nagsisiyasat sa aking sarili. Sapagkat wala akong nalalamang anoman laban sa aking sarili; bagaman hindi dahil dito'y inaaring ganap ako: sapagkat ang nagsisiyasat sa akin ay ang Panginoon."

Panimula:

Habang mainit ang Senado sa pagtuklas ng katotohanan hinggil sa anomalya sa Jueteng. At habang halos araw-araw ang mga anak ng Jueteng ay sumisigaw ng Erap Resign. At habang ang makasalanang lider ng relihiyon ng ating bansa ay patuloy sa paghikayat ng taumbayan para tipunin sa kalsada ay nais kong dalhin ang mensaheng "Impeachment trial ng ating buhay."

Dapat nating malaman na sangkot tayo sa mga nangyayari sa ating bansa. Bagama't naniniwala na naligtas na tayo ng tayo ay sumampalataya kay Cristo, ngunit patuloy pa rin nating nararanasan ang mga kahirapan sa ating kapaligiran dahil sa kasalanan sa komunidad. ( Roman 8: 21 - 22).

Ano ba ang Impeachment trial? Hindi ito paglilinis sa isang kriminal kundi ito ay masusing pagsisiyasat sa isang nakaupong opisyal ng publiko o presidente na kung mapatunayang nagkasala laban sa tiwala ng tao ay maaari na niyang iwanan ang kanyang trono upang ibigay sa iba. Kapag ang isang namumuno ay napatunayang "guilty" kailangan ang kusang pagbaba sa kanyang pwesto at upang ibigay ang kanyang panunungkulan sa iba na karapat-dapat. Sabi nga ni Cardinal Sin (Cardinal Makasalanan ) "nawala na ang 'moral ascendancy' ng Pangulo sa taong bayan" kaya maaari na siyang bumaba. Sa isang banda ay totoo ito dahil sino nga ba ang susunod sa namumunong hindi na karapat-dapat. Kaya lang dahil sa pakikialam ng relihiyon ay nalilito ang tao kung sila nga ay lingkod ng Diyos o pulitiko. Ganyan din ang ating sariling buhay, mayroon po tayong mga taga-usig at ߻ po natin malalaman kung tayo nga ay karapat-dapat pang mamuno sa ating sariling buhay.

Ang hukuman ng tao ay mahalaga sa pagsisiyasat kung ano ang legal at illegal na gawain. Ganon din sa ating buhay, araw-araw kailangan nating malaman kung ano ang tama at mali. Marami tayong mga nagagawang desisyon sa ating buhay. Tanungin kaya natin ang ating mga sarili, ginagawa ko ba ang tamang desisyon o nagawa ko na ang tamang pagpili? Tayo po ay nakasalang sa impeachment trial. Karapat-dapat pa ba akong magpatuloy sa pagpapatakbo ng aking buhay o kailangan kong ibigay sa iba upang kontolin ito? May tatlong hukuman ang uusig sa atin ngayon at ang aking adhikain ay ang makita natin ang ating tunay na sarili at iayos ito ayon sa katuruan ng ating panginoong HesuCristo.

I. KONGRESO NG KONSIYENSIYA

Mahalaga sa isang Kristiyano na siyasatin ang kanyang sarili nang madalas. Ano ang sinasabi ng Salita ng Diyos tungkol sa pansariling pagsisiyasat? "Sapagkat kung ang sinoman ay nag-aakala na siya'y may kabuluhan bagaman siya ay walang kabuluhan, ang kanyang sarili ang dinadaya niya. Ngunit siyasatin ng bawat isa ang kaniyang sariling gawa, at kung magkagayon ay magkakaroon siya ng kaniyang kapurihan tungkol sa kaniyang sarili lamang, at hindi tungkol sa kapwa." ( Gal. 6:3-4 )

Mayroon tayong responsibilidad na siyasatin ang ating sariling mga gawa. Bawat isa sa atin ay nagagalak, aktibo, gumagawa, kabilang tayo sa lumalagong mga kapatiran. Ngunit ang nakakalungkot kabilang lang tayo sa grupo, at ang nais sabihin ni Pablo " siyasatin mo ang iyong sariling nagawa", hindi iyong nagawa na ng iba. Ano ba ang iyong naibahagi sa paglilingkod sa Diyos? Ano ba ang ginagawa mo sa iyong sarili sa Diyos? Kumusta na ang iyong pag-aaral ng Biblia? Pagtulong sa gawain? Pag-eebanghelyo?

"Siyasatin ninyo ang inyong sarili, kung kayo'y nangasa pananampalataya; subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi baga ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili, na si Hesu Cristo ay nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y mga itinakwil. " 2 Cor. 13:5

Sa Iglesya ng Corinto ay inaatake si Pablo kung ano ang ebidensiya ng kanyang pagka-apostol. Sinabi ni Pablo " Huwag ninyo akong suriin, suriin ninyo ang inyong sarili." Napakadali sa isang Cristiano ang sumuri sa kasalanan ng iba ngunit hindi niya magawang suriin ang kanyang sarili.

Ang Kongreso ng Konsensiya ang siyang proseso sa pagsisiyasat sa sarili. Ang konsensiya ay binabantayan ang ating mga pag-iisip, motibo, gawain at pamumuhay. Depende sa laman ng ating konsensiya kung ano tayo sa harap ng Diyos. Ang sulat ni Pablo kay Timoteo ay nagsasabi,

"Na iningatan ang hiwaga ng pananampalataya ng malinis na budhi." 1 Tim. 3:9 Kailangan ang malinis na budhi upang maunawaan natin ang tama at ang mali. Mahirap sa isang lider ang hindi malinis ang budhi at kung magpayo man siya ay laging siya ang maayos ang buhay. Ang nagsasabing wala siyang problema, iyon ang kanyang problema. Ang nagsasabing maayos siya sa buhay, mayroon siyang kaguluhang panloob. Minsan binabalewala natin ang hatol ng ating konsensiya. Sa Roman 14:23

"Ngunit ang nag-aalinlangan ay hinahatulan kung kumakain, sapagkat hindi siya kumakain sa pananampalataya ay kasalanan." Kung pinaniniwalaan mo ang isang bagay na mali, huwag mong gagawin. Makinig ka sa iyong konsensiya. Ang sanlibutan, sa pagpili ng sabon ginagamit ang konsensiya, lalo na tayong mga Cristiano.

Inaakala ng mga Katoliko sa kasaysayan ng Iglesya na tama ang kanilang ginagawa ng buuin nila ang Inquisition upang hatulan ang mga tumiwalag bilang heretic at iharap sa kamatayan. Inaakala ng mga Protestante na ang paglunod sa mga Anabaptist ay isang paglilingkod sa Diyos. Inaakala ng mga religious lider ng ating bansa na tama ang kanilang pagsulsol sa taong baya, na gamitin ang pulpito para usigin ang budhi ng Pangulong Estrada na nagbunga ng pagbagsak ng Ekonomiya.

Nang makakilala si Pablo sa Panginoong Hesus sa harap ni Governor "Singson" eh Felix pala ay sinabi niya, " Na dahil nga rito'y lagi rin akong nagsasanay upang magkaroon ng isang budhing walang kapaslangan sa Diyos at sa mga tao." Ang isang problema sa ating konsensiya, ay kung hindi natin ito pinakikinggan, ang ating puso ay unti-unting tumitigas. Sa bandang huli ay maaaring katulad ng sinabi ni Pablo sa 1 Tim. 4:2,

"Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan, na henerohan ang kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga." Ang ating konsensiya ay katulad nito. Sa simula, kapag nakagawa tayo ng kasalanan, nadarama natin ang bigat nito. Nakokonsensiya tayo. Kapag hindi tayo nakarating sa oras ng pagsamba ay nakokonsensiya tayo. Kapag hindi natin natupad ang mga pangako natin ay nakokonsensiya tayo. Kapag nahulog tayo sa imoralidad ay nakokonsensiya tayo.

Ngunit kapag patuloy natin itong ginagawa ay tumitigas ang ating budhi at balewala na ang ating konsensiya. Isa pang paglalarawan ng ating konsensiya ay katulad ng isang relo. Papaano natin itinatama sa oras ang ating relo? Di ba sa Radyo o TV. At kapag may nagtanong ng oras, " Radio time yan." Hindi mahalaga kung ang relo mo ay rolex worth 75, 000 peso o casio worth 250 peso ang mahalaga ay kung paano mo ito itinatama sa oras at may basehan ka na tama ang pinagkukunan mo ng oras. Katulad din ng ating konsensiya dapat itama ito mula sa Salita ng Diyos. Dapat nakaugnay ito sa mas mataas na pamantayan ng buhay.

II. SENADO NG PUBLIKO

Ang publiko ay ang mga taong nakapalibot sa atin, Cristiano man o hindi. Saan ka man magpunta, sa trabaho man o sa paaralan, kahit sa Iglesya, kahit sa oras ng pagsamba, ang mga taong nakapalibot sa iyo ay mayroong masasabi tungkol sa iyo, maging ito ay mabuti o laban sa iyo. Kahit ordinaryo o sikat ka ay may masasabi ang tao sa iyo. Minsan nasasaloob lang nila o ibinubulong sa katabi. Ngunit ang totoo ay bawat nakapaligid sa iyo ay miyembro ng senadong pampubliko.

Nangangamba tayo sa masasabi ng tao. Sa Iglesya sa Corinto ay mahalaga sa kanila ang opinyon ng iba. Maraming problema sa Iglesya ng Corinto, lalo na sa kaayusan. Kaya pinagbilinan ni Pablo 1 Cor. 14:23,

"Kung ang buong Iglesya nga'y magkatipon sa isang dako at lahat ay mangagsalita ng mga wika, at mangagsipasok ang mga hindi marurunong o hindi mga nagsisampalataya, hindi baga nila sasabihing kayo'y mga ulol?" Nag-aalala si Pablo sa iisipin ng tao, at sa masasabi ng tao patungkol sa Iglesya. Pinaalalahanan din ni Pablo ang mga Cristiano sa Corinto tungkol sa pagkaing inialay sa dios-diosan. Tanong ng cristiano kay Pablo, "mabuti bang kumain ng Karne?" Sagot ni Pablo, " OO naman, ang karne ay karne. Ngunit kapag ito ay inialay kay San Juan Bautista, Patron ng Taytay, kapag ito ay inialay sa dios-diosan ito ay hindi alay sa Diyos. Sabi ni pablo sa 1 Cor. 8:4

Tungkol nga sa pagkain ng mga bagay na inihain sa mga dios-diosan, nalalaman natin na ang dios-diosan ay walang kabuluhan sa sanlibutan, at walang Diyos liban sa Iisa." Ngunit kung hindi mo alam ang inihahain sa inyo, huwag ka nang magtanong dahil sa iyong konsensiya, kumain ka na lang.

Lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo, at huwag kayong magsipagtanong ng anoman dahilan sa budhi." 1 Cor. 10:25 Ngunit mag-ingat ka baka may makakita at matisod sila,

"Gayon ma'y wala sa lahat ng mga tao ang kaalamang iyan: kundi ang ilan na hanggang ngayon ay nangamimihasa sa dios-diosan ay kumakain na parang isang bagay na inihain sa dios-disoan, at ang kanilang budhi palibhasa'y mahina ay nangahahawa. Datapwat ang pagkain ay hindi magtataguyod sa atin sa Diyos: ni hindi tayo masama kung tayo'y hindi magsikain; ni hindi tayo lalong mabuti, kung tayo'y magsikain. Datapwat magsipag-ingat kayo baka sa anomang paraan ang inyong kalayaang ito ay maging katitisuran sa mahihina." 1 Cor. 8: 7 - 9

Pwede kang kumain, ngunit kapag may makakitang mahinang cristiano ay huwag kang kakain. Ibig sabihin kailangang isaalang-alang natin ang mga bagay na makaaapekto sa iba. Medyo mabigat pakinggan ito at alam kong may mga nabubuong opinyon sa ating loob. Pwede nating sabihing kay Pablo, "Pablo hindi masama kung kumain man ako ng gusto kong kainin. Kung may makakita man sa akin at mag-isip ng masama, problema na niya iyon." Sabi ni Pablo, "Kaya kung ang pagkain ay nakapagpapatisod sa aking kapatid, kailan man ay hindi ako kakain ng lamang-kati upang ako'y huwag makapagpatisod sa aking kapatid." 1 Cor. 8:13 Nasa saiyo na iyon kung gusto mong manisod ng kapwa mo Cristiano. Ngunit mag-ingat ka dahil mahal na ngayon ang gilingan itatali sa iyong leeg at nag-abala ka pa ng maglulunod sa iyo sa dagat. Dahil sinabi ni Hesus, "ang nagiging sanhi ng ikatitisod ng iba ay mabuiting talian ang kanyang leeg ng gilingan at itapon sa dagat."

Ang Senado ng Publiko ay hindi dapat bigyan ng mataas na antas sa paglakad sa pananampalataya. Hindi mo kayang gawing kalugdan ka ng lahat ng tao. ( You cannot please everybody) Laging ang tao ay may masasabi sa iyo. Imposibling malugod ang lahat sa iyo. Walang pamunuan na walang oposisyon. Nais kong sabihin na mahalaga ang masasabi ng tao upang maging maayos ang ating pamumuhay ngunit hindi ito ang ultimong panuntunan ng buhay.

Sabi ng relihiyon pulitiko at mangangalakal, " Vox populi, vox dei, o the voice of the people is the voice of God." HIndi ho ito totoo dahil kung minsan ang tinig ng taumbayan ay galing sa demonyo. Bakit isinisigaw ng taumbayan ang "Erap-resign"? Dahil ito ang itinanim sa puso ng taumbayan mula sa lider ng relihiyon. Ang motto ng mga kabataan, " Eveybody's doing it." Ang motto ng mga pilosopo, " If you cannot beat them, join them." Kung ito ang magiging basehan ng ating pamumuhay bilang Cristiano ay wala tayong pinag-iba sa mudo. Kaya ang senado ng publiko ay mabuti ngunit kung ito na ang magigi nating pamantayan sa buhay ay magigi tayong, " Man pleaser."

III. MATAAS NA HUKUMAN NI CRISTO

""Sapagkat ang nagsisiyasat sa akin ay Diyos." 1 Cor. 4:4 Ito ang Supreme court ng ating buhay. Ang hukumang mas mataas sa Kongreso ng Konsensiya at Senado ng Publiko. Ang Supreme Judge ay ang panginoong Hesus at hindi si Davide. Sa mga nangaligtas ang pagharap sa hukuman ni Cristo ay panahon ng kagalakan ngunit sa mga mapapahamak ay kalungkutan.

"Sapagkat tayong lahat ay kinakailangan mahayag sa harapan ng hukuman ni Cristo; upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan, ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama." 2 Cor. 5:10 Hindi ito maiiwasan ninoman. Ang kongreso ng konsensiya ay pwede nating ikaila o ang senado ng publiko ay pwede nating linlangin ngunit ang mataas na hukuman ni Cristo ay hindi natin dapat balewalaion. Sapagkat ang hahatol ay ang Kasulatan, ang konstitusyon ng ating kaluluwa. Dito napapaloob ang mga bagay na ating nilabag.

"Ang nagtatakwil sa akin, at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita, ay mayroong isang hahatol sa kanya: ang Salitang aking Sinalita, ay siya sa kaniya'y hahatol sa huling araw." Juan 12:48 Maaaring ang hatol kapag marami tayong nilabagt sa Salita ng Diyos at hindi tayo nagpasakop sa Konstitusyon ng ating buhay ay ito: " Guilty of Cardinal Sin, Rebellion against the Father, your creator God."

Ang Sentensiya ay walang hanggang pagdurusa sa apoy ng impiyerno. Maaaring ang hatol ay ito: "Not guilty, as the blood of Christ has washed away all our sins." Ang resulta ay pagpasok sa walang hanggang kaharian ng ating panginoong Hesus. ano ang Basehan ng Kasulatan?

"Sa araw na hahatulan ng Diyos ang mga lihim ng mga tao, ayon sa aking Ebanghelyo sa pamamagitan ni HesusCristo." Rom. 2:15 ( How important the Gospel of Christ? ) Huan 12:48 ( Word of God) How important is the Word of God to you? )

Pangwakas:

Nais kung magtapos sa isang kwento. Isang araw may kabataang naglalaro sa tabi ng ng lawa, nang hindi sinasadya ay nahulog sa tubig. Ang problema hindi siya marunong lumangoy at ngayon ay nagkakakawag sa tubig habang sumisigaw ng "saklolo."

May naglalakad na isang lalake malapit sa lawa at narinig ang sigaw ng bata. Agad itong tumakbo sa lawa at nakita niyang unti-unting nalulunod ang bata. Hindi siya nag-aksaya ng panahon, agad tumalon sa tubig at sinagip ang nalulunod na kabataang lalake. Iniuwi niya ang bata sa kanilang tahanan at binigyang ng karampatang lunas. Lumaki ang bata at naging isang pusakal na hoodlum. Naligaw ng landas. Nasangkot sa mga droga at nakawan sa bangko. Isang araw siya ay nasakote ng mga pulis. Mabuti na lamang at hindi siya nakasama sa mga na-rub out na "Kuratong Baleleng gang.' Ngayon siya ay nakatayo sa harap ng hukuman upang hatulan sa salang pagnanakaw, pagpatay at pagbebenta ng Droga.

Nakilala niya ang kagalang-galang na hukom, ang lalaking nagligtas sa kanya sa pagkalunod . Kinausap niya ito, " kagalang-galang na hukom, nakikilala pa ba ninyo ako? Ako po iyong sinagip ninyo mula sa pagkakalunod sa ilog. Sumagot ang hukom, " Noon, ako ay iyong tagapagligtas, ngunit ngayon, ako ang iyong hukom."

Mga kapatid, si Hesus ay ating tagapagligtas. Tayo ay kanyang iniligtas sa kamay ng kasamaan. Ngunit sa kanyang muling pagbabalik siya ay ating hukom. ang impeachment trial na nagaganap sa ngayon ay isang hamon din sa ating mga Cristiano. Sinabi ng mga critico ni Estrada, "to resign from your position is not a deafeat but a heroic act on your part." Iyang din ang panawagan sa atin ngayon, "to resign from your throne of self. Sa impeachment trial ng ating buhay, ay may tatlong bagay para tayo ay maging maayos: (a) Recollection ( b ) Repentance ( c) Resign

Ibigay mo ang pamumuno sa Panginoong Hesus. Siya ang karapat-dapat na magmaneobra sa iyong buhay. We should be impeached right now. Bumaba tayo sa ating trono at si Cristo na ang manuno sa ating buhay.

BACK | HERALDS | NEXT