Make your own free website on Tripod.com
 


Paggawa Ng Tamang Desisyon

 

By Rev. Vic Vergara
E-mail: viverg@yahoo.com

Acts 2:37 - 41

Sa mga talatang ito ay naitala ang pagbuhos ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu at naipanganak ang Iglesya na kinabibilangan ng 120 kasapi. Lumabas sila mula sa sampung araw na panananalangin at pagtitipon at nangaral ng araw ng Pentecostes. Naitala din ang 3,000 tao na tumanggap sa pangangaral ni Pedro. Narinig nila ang mensahe at tingnan natin ang kanilang naging desisyon: Acts 2:37 "Mga kapatid, ano ang dapat naming gawin?" Napakagandang dinggin na sa pakikinig ng mensahe ang bawat taong nakikinig ay handang sumunod sa hamon ng pangangaral ng Ebanghelyo. Ano ang dapat naming gawin? Sumagot si Pedro ( Acts 2:38 ) Nakakagulat dahil 3,000 tao ang tumalima at nagsisi at naging bahagi ng kaharian ng Diyos at naidagdag sa pamilya ng Diyos. Napakagandang halimbawa ang paghakbang sa espiritwal na buhay. Ngayon, naisip na ba natin ang mahalagang desisyon na dapat nating tayuan. Ano ba talaga ang kahulugan ng pagiging Cristiano? Maraming tao ang nakaranas lamang ng emosyonal na kaligtasan. Narinig nila ang mensahe, naluha ang kanilang mga mata, mayroong nabilaukan ng laway, at ang iba naman ay galak na galak at madaling lumapit sa Diyos ngunit makalipas ang isang buwan, 2,3,4 buwan o taon ay wala na sa Panginoon. Sila ay nagdesisyon lamang dahil sa kanilang emosyon. at hindi nila talagang naunawaan ang kanilang tinanggap. May mga tao namang nagdesisyon dahil lumaki na sa Iglesya, o anak ng Cristiano kaya para walang masabi ay sumunod sa magulang, nagpabautismo. May nayaya rin dahil sa katipan ay Cristiano. Ang iba naman ay may sariling ritwal o pormula kaya ang kanilang desisyon ay seremonya lamang.. Kahit masunod natin ang inaasahan mong seremonya kung wala naman ang tagapagligtas, kung wala kang kaugnayan kay HEsus ay balewala ang iyong ginagawa. Ang iba naman naging desisyon ay magpamiyembro sa Iglesya, sumali sa ibat-ibang gawain para may mapaglibangan ngunit kapag dumating ang matinding pagsubok ay nawawala na. Ang iba naman ay gumawa ng desisyon dahil sa matalinong pamamaraan. Pinakinggan ang mensahe, sinuri ang pastor, nakumbinsi at saka nagdesisyon. Ngunit isip lamang ang pinagana at nang nakakita ng mali sa pastor ay natisod na, lumipat na naman sa iba. Isip lamang ang tumanggap sa Panginoon at ang kanilang puso ay malao sa Diyos. Kaya ang pag-aaralan antin ngayon ay magbibigay sa atin ng tamang uri ng pagdedesisyon na kailangan gawin natin patungkol sa ating kaugnayan sa Diyos. I. Ang tamang desisyon ay may udyok ng Banal na Espiritu. Acts 2:37 "Nang marinig nila ay nadurog ang kanilang puso." Sa pakikinig ng Salita ng Diyos kailangan natin pakinggan ng buong puso Hindi lamang buong isip Maraming tagapakinig ngunit sinusuri lamang ang sinasabi ng pastor at hindi talaga dumadaloy sa puso. Sa John 6:63 " ang salita ng Diyos ay Espiritu at Buhay." Kaya sa ating pakikinig ay dapat nating isuko ang ating mga kaalaman at tanggapin ng buong puso ang salita ng Diyos. Sa John 16:8 ang Espiritu ng Diyos ang nag-uudyok sa tin upang tayo ay tunay na magsisi ng ating kasalanan. Kung wala ang Banal na Espiritu ang ating desisyon ay emosyon lamang o pangkaisiapan lamang. Mga kapatid ano ang dapat naming gawin? Napakagandang kapahayagan ng presensiya ng Espiritu sa puso ng mga nakikinig. Nabagbag ang kanilang damdamin. Maaring isa sa nagsalita ay bata, o kabataan, o dalaga o binata, o magulang, o lider ng komunidad at nang marinig nila na si Hesus ay naghirap sa krus, napako at namatay at inilibing dahil sa ating mga kasalanan ay nabagbag ang kanilang damadamin at agad silang nagdesisyon na lumapit sa panginoong Hesus. Ang mga tanong ay ano ang aming gagawin, hindi kung ano ang kanilang dapat gawin? Ito po ay galaw ng Espiritu. Maaari po akong mangaral ng lahat ng katotohanan na aking nalaman ngunit kung tanging ang Espiritu lamang ang makapaglalapit sa atin kay Hesus. Sinabi ni Hesus, " No man will come to the FAther except the spirit draws him." Ang Espiritu lamang ang nakakakita na iyong pangngailangan. Kung nadarama mo na kailangan mong isuko ang buhay mo kay Cristo huwag mo nang pagmatigasin ang iyong puso. Kung nangangailangan ka ng kapatawaran, kagalingan at kaligtasan ang Espiritu ang maglalapit sa iyo kay Hesus. Ang salitang ito ay nangangahulugan ng Conviction ng Banal na Espiritu. Ang Espiritu ng Diyos ay tumatawag. Ang panawagan niya ay sa pamamagitan ng Salita ng Diyos, minsan kapag may mga pangyayari sa ting buhay na hindi natin maunwaan ang Diyos ay nais kunin ang inyong attention at kapag nakuha na niya ang ating atensiyon ay saka pa lamang natin mauunawaan na ang Diyos pala ay may nais sabihin sa iyo. At saka mo lamang pakikinggan ng buong puso ang mensahe ng Diyos sa iyong buhay. II. Ang tamang desisyon ay pagtalikod sa kasalanan. Acts 2:28 Pagsisis! Ito ang sagot sa tanong. Ano ang dapat naming gawin? Pagsisisi. Ano ang kahulagan ng pagsisisi? Ito ay pagbabago ng Direksiyon ng iyong buhay. Para itong military term. Ang salitang " About Face" o "Talikod na" ay salitang pautos. Sa salitang ito dati tayo ang nasusunod sa ating buhay ngunit ngayon ay nakaharap ka na sa Diyos at anis mong gawin ang kanyang kalooban. Pangalawa ay ito ay pagbabasgo ng ugali. Nagsisimula ito sa isip, sa puso, at sa pamumuhay. Ngunit ang tunay na pagbabago sa ugali ay magagawa lamang kung tunay tayong susunod sa salita ng Diyos. Ang pangatlong kahulugan ay pagbabago ng Panginoon sa iyong buhay. Kapag si Hesus na ang ating Panginoon saka mo nanaisin ang mapaglingkuran siya ng tapat, gusto mong sumunod sa kanya at iba pa. Rom. 10:9 -10, Acts 16:31 III. Ang tamang desisyon sa buhay ay pagtanggap sa Tagapagligtas. ( Gift ) Ginamit ang gift of Holy Spirit dito. Si Hesus ay titira sa inyo sa presensiya ng Espiritu. Ang pagtanggap kay Hesus ay nangangahulugan ng kapanganakan sa Espiritu. ( John 1:12-13) Sa totoo lang maraming tao ang gustong magpamiyembro sa Iglesya ngunit hindi handang sundi si Cristo sa kanilang buhay. Ano ang dapat naming gawin? Tayo rin po ay kailangan sabihin ito. Sakali mang kailangan mo nang tanggapin si Hesus ngayon at handa ka nang sumunod sa kanya, handa ka nang talikuran ang iyong mga kasalanan, handa ka nang magpabautismo, handa ka nang maglingkod sa kanya, ito ang tamang panahon ng tamang desisyon na iyong gagawin.

BACK | HERALDS | NEXT