Make your own free website on Tripod.com
 


Kaligayahang Binili Ng Walang Salapi

By Rev. Vic Vergara
E-mail: viverg@yahoo.com

Isaiah 55:1 - 2
Excerpts:

"Come, all you who are thirsty, come to the waters; and you who have no money, come, buy and eat! Come, buy wine and milk without money and without cost. Why spend money on what is not bread, and your labor on what does not satisfy? Listen, listen to me, and eat what is good, and your soul will delight in the richest of fare."

Ang pinakamataas na hangarin ng tao ay maabot ang tunay na kaligayahan. Ito ang ninanasa ng bawat isa. Walang taong nagnasa na maging malungkot ang buhay. Ang maligayang pamumuhay ay nakapagpapalang buahy. Maraming lalake't babaeng masusing sinisiyasat sa ibat- ibang kaparaanan o sa ibat-ibang panig ng mundo kung papaano makakasumpong ng tunay na kaligayahan. Inuubos nila ang kanilang mga kayamanan sa mga pansamantalang kaligayahan.

Ang mensaheng ito ay libre na tayo po ay makakasumpong ng tunay na kagalakan sa buhay matapos mong basahin ang ang "Kaligayahang Binili ng walang Salapi."

Ang kasiyahan ay isang sining, hindi ito katulad ng Agham. Ito ay Pilosopiya ng buhay. Ito ay dapat maging ating pag-uugali. Ang maging masayahin. Halos lahat ng tao ay may akala na ang kayamanan ay nagdadala ng tunay na kaligayahan. Ang pera ay mabibili ang maraming bagay ngunit mahirap bilhin ang tunay na kaligayahan. Ang tunay na kasiyahan ay hindi kayang bilhin, hingin, o nakawin ninuman kapag ito ay nasa iyo.

Si Jay Gould, isang Amerikanong milyonaryo, sinabi niya bago siya mamatay, " Ako na ang pinakamiserableng tao na nabuhay sa mundo." Ang panginoong Hesus Cristo, ang pinakamasayang tao na nabuhay, Siya na bukal ng tunay na karunungan ay nagsabi, " Sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya." Lukas 12:15

Ang bantog na haring Soomon ay nag-aakalang ang kayamanan ay magbibigay ng kasiyahan. Ang biblia ay nagsabi, "Ginawa ng haring Solomon na maging gaya ng mga bato ang mga pilak sa Jerusalem, at ang mga Sedro ay ginawa niyang gaya ng mga puno ng Sikomoro na nasa mababang lupa dahil sa kasaganaan." 1 Hari 10: 27

Tanungin natin si Haring Solomon. "Haring Solomon, nakapagbigay ba ng kasiyahan ang kayamanan sa iyo?" Basahin natin ang kanyang sagot, "Siyang tumitiwala sa kanyang kayamanan ay mabubuwal." Prov. 11:28 "Ang mga kayamanan ay walang kabuluhan sa kaarawan ng poot." Prov. 11:4

Hinanap ni Haring Solomon and tunay na kagalakan sa karunungan, sa Agham, at sa pagpapatayo ng magagarang mga gusali ngunit nabigo siyang masumpungan ito. Sinubok niya ang mga pansamantalang aliw sa mundong ito, Sinabi niya, " aking siniyasat sa aking puso na kung paanong masasayahan ang aking katawan sa pamamagitan ng alak, pinapatnubayan pa ng karunungan ang aking puso at kung paanong hahawak sa kamangmangan, hanggang sa aking makita kung ano ang mabuti sa mga anak ng mga tao na marapat nilang gawin sa silong ng langit sa lahat ng mga kaarawan ng kanilang buhay." Ecclesiastes 2:3

Ang Palikerong si Haring Solomon ay nagtungo sa mga sayawan, mga ibat-ibang kasiyahan, mga panoorin, babae at alak. Marami siyang inubos na pera kaya nakukuha niya ang maibigan niya sa mundong ito. Ngunit ipinagtapat niya, " " Nang magkagayo'y minasdan ko ang lahat ng mga gawa, na ginawa ng aking mga kamay, at ang gawain na aking pinagsikapang gawin; at narito, lahat ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala, at walang pakinabang sa ilalim ng araw." Ecclesiastes 2:11 " Ang alak ay manunuya, ang matapang na alak ay manggugulo; at sinomang napaliligaw sa kaniya ay hindi pantas." Prov. 20:1

Nasumpungan ba ni Haring Solomon ang tunay na kagalakan? Ang patotoo ni haring Solomon ng siya ay matanda na, " Siyang nag-iingat ng kautusan sa maligaya." Nais niyang ibahagi sa atin ang tunay na kagalakan. Ito ay masusumpungan lamang sa tunay na pagsunod sa Kautusan ng Diyos. Walang sinomang nakasunod ng perpektong pagsunod sa kautusan ng Diyos kundi ang Panginoong Hesus Cristo lamang. Ayon sa Isaiah 53:3 " Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao; isang taong sa kapanglawan, at bihasa sa karamdaman; at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha, na siya'y hinamak at hindi natin pinahalagahan." Si Hesus ay inako ang lahat ng kalungkutan ng tao, dinala doon sa Krus ang lahat ng kasalanan at Siya ang hinatulan imbis na tayo , sumunod Siya hanggang sa kamatayan sa Krus, upang ang sinomang lumapit Kay Hesus ay may katiyakan sa buhay na walang hanggan. Hindi na kailangan pa ang gumastos ng malaki. Ito'y libre at posibleng makamit natin. Para maunawaan natin ang tunay na kagalakan ay kailangan tayong maiugnay sa Buhay na Diyos. Ang tunay na kaligtasan ay kaloob ng Diyos at ito ay matatanggap lamang nating kung tayo ay lubusang mananalig sa ginawa ng Panginoong Hesus sa Krus, Siya'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, Siya'y nabuhay upang bigyang katiyakan ang ating pananampalataya.

Ang kasalanan ay pagsalangsang sa kautusan ng Diyos. ( 1 Juan 3:4 ). Ito ang nagdadala ng mga kalungkutan, mga kabiguan at pagdurusa. " Ang lakad ng mananalangsang ay mahirap." ( Prov. 13:15) Mahirap mamuhay ng may kabigatan sa iyong dibdib. Ang bunga ng kaligtasan ay pagsunod at tunay na kagalakan. " O kung dininig mo ang aking mga utos! ang iyo ngang kapayapaan ay maging parang ilog, at ang iyong katuwiran ay parang mga alon sa dagat." (Isa. 48:18) "Dakilang kapayapaan ang tinatamo nila na nagsisiibig ng iyong kautusan. At sila'y walang kadahilanang ikatitisod." Psalm 119:165

Kaibigan, masasabi mo bang ikaw ay ligtas na at may buhay na walang hanggan. Ang buhay mo ba'y umaasa sa muling pagbabalik ni Hesus na kanyang ipinangako para sa iyo. ( Juan 14:1-4) Kung "OO" ang iyong sagot ay mayroon kang tunay na kagalakan sa ngayon. Ngunit kung hindi, bagama't mayaman ka o may pinag-aralan, ay Dukha ka pa rin sa espiritwal na kalagayan. "Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao, na makamtan ang buong sanglibutan, at mapapahamak naman ang kaniyang buhay?" Marcos 8:36

Tanggapin mo ang paanyaya ng Panginoon,Magsiparito kayo ngayon, at tayo'y magkatuwiranan, sabi ng panginoon, bagaman ang iyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe; bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa." Isaiah 1:18

Lumapit ka ngayon din at maging tagapagmana ng panginoong Hesus nng walang hanggang kayamanan doon sa buhay na walang hanggan. Sinabi ni Hesus, " Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, upang ang aking kagalakan ay mapasa inyo, at upang ang inyong kagalakan ay malubos." Juan 15:11

BACK | HERALDS | NEXT